Šungitové výrobky

Šungit (4 forma uhlíku) má značně neobyčejné složení, strukturu, fyzikální a chemické vlastnosti, má záhadný původ a široké spektrum využití. Vědecké výzkumy prokázaly řadu úžasných vlastností šungitu. Jedná se nejen o léčivé kameny, ale i rušičky geopatogenních zón a úpravu vody.

Šungit je specifická prekambrická hornina obsahující uhlík, která dostala svůj název po karelské vesnici Šuňga na břehu Oněžského jezera. Forma uhlíku, z něhož je šungit složen, je charakterizována jako nekrystalická, podobná fullerenu, metastabilní, negrafitujicí, tvořící matrici, v níž jsou rovnoměrně rozmístěné vysoce dispersní silikáty.

Analogie struktury šungitu Zažoginského ložiska v Republice Karelie nejsou v jiných regionech Ruska ani v zahraničí zatím objeveny. Šungit je charakterizován vysokou odolností, nepropustností, chemickou stálostí, elektrickou vodivostí, vysokou aktivitou v oxidačně redukčních procesech, v rozdrobeném stavu má schopnost mísit se s veškerými komponenty. Všechny tyto jeho vlastnosti jej umožňují používat v mnoha odvětvích průmyslu.

Jak připravit šungitovou vodu?

Šungitové výrobky:

Šungit je specifická prekambrická hornina obsahující uhlík, která dostala svůj název po karelské vesnici Šuňga na břehu Oněžského jezera. Forma uhlíku, z něhož je šungit složen, je charakterizována jako nekrystalická, podobná fullerenu, metastabilní, negrafitujicí, tvořící matrici, v níž jsou rovnoměrně rozmístěné vysoce dispersní silikáty.

Analogie struktury šungitu Zažoginského ložiska v Republice Karelie nejsou v jiných regionech Ruska ani v zahraničí zatím objeveny. Šungit je charakterizován vysokou odolností, nepropustností, chemickou stálostí, elektrickou vodivostí, vysokou aktivitou v oxidačně redukčních procesech, v rozdrobeném stavu má schopnost mísit se s veškerými komponenty. Všechny tyto jeho vlastnosti jej umožňují používat v mnoha odvětvích průmyslu.

Šungit klasifikujeme dle množství obsahujícího uhlíku, dle toho rozlišujeme:

 • nízkouhlíkaté (dо 5 % С);
 • středně uhlíkaté (5–25 % С);
 • vysoce uhlíkaté šungitové horniny (25–80 % С);
 • 95% a více šungit ELLITE.

Šungit má tyto vlastnosti:

 • tvrdost dle mineralogické škály 3–3,5;
 • měrná hustota 1840–1980 kg/m³;
 • v popelu obsahuje prvky V, Ni, Mo, Cu, Ce, As, W;
 • vysoká mrazuvzdornost;
 • téměř nepodléhá oděrům.

Vědecké výzkumy a zkoušky šungitových hornin stanovily vlastnosti tohoto unikátního nerostu:

 • schopnost stínit elektromagnetické záření;
 • sorpční a katalytické vlastnosti;
 • baktericidní vlastnosti;
 • vysoká elektrická vodivost.

Mnozí vědci na celém světě se pokoušejí synteticky vyrobit materiály s podobnými vlastnostmi. V Karelii však již před 2 miliardami let sama příroda vytvořila šungit, který léčí, čistí, ozdravuje, normalizuje, regeneruje a navíc napomáhá růstu.

Americkým chemikům se podařilo syntetizovat fullereny – zásadně novou formu existence uhlíku. Uhlík, jak je známo, je základem života na Zemi (energie nutná pro organismy vzniká v buňkách díky okysličování uhlíku). Do nedávna byly vědě známy tři krystalické modifikace uhlíku: nejtvrdší – diamant, nejměkčí – grafit a uměle syntetizovaný – karbin. Fullereny jsou čtvrtou formou existence uhlíku, kterou teoreticky zdůvodnili a později objevili ve složení tzv. uhlíkových hvězd američtí astronauté, za což získali i Nobelovou cenu.

Umělá výroba fullerenů otevřela lidstvu lákavé perspektivy, obzvlášť ve sféře lékařství, protože fullereny se ukázaly jako do této doby nejsilnější z objevených antioxidantů.

Jediným z přírodních zdrojů fullerenů (při čemž ihned 2 druhy С60 и С80) je šungit, který objevil ruský emigrant v USA, profesor S. Cipurskij. Po jeho senzačním objevu se celý svět v jediném okamžiku dozvěděl, jakým unikátním pokladem oplývá Rusko.

Skeptiků bylo mnoho. Bylo těžké uvěřit, že se nerost může stát všelékem proti nemocím. Lithoterapie – léčení kameny, se jevilo jako přežitek nevzdělaných předků. Ale šungitová voda léčila vnitřní onemocnění, šungitová pasta ztišovala vnější bolest a hojila popáleniny.

Ještě v roce 1986, po havárii na Černobylské atomové elektrárně, Ukrajina stínila šungitovým štěrkem jaderný reaktor. Následky technologické katastrofy se podstatně snížily díky absorpci radiace kamene – zachránce šungitu a jeho „bílému bratru" zeolitu.

Všichni lékaři a léčitelé tvrdí, že se člověk má stravovat a léčit tím, co je v prostředí jeho přebývání. Není třeba něco vymýšlet, jenom se zastavit, přijmout bezcenný dar přírody a uvěřit mu.

Karelský šungit

Karelský šungit. Pod tímto názvem jsou šungitové horniny všeobecně známy ve světě jako jedinečný přírodní materiál. Je neobvyklý původem, strukturou obsaženého uhlíku a strukturou samotných hornin. Tímto se vysvětluje řada neobvyklých fyzikálních, chemických, fyzikálněchemických a technologických vlastností, patřících právě jen těmto horninám.

Léčivé vlastnosti šungitu jsou známy již více než 300 let. Již Petr I. v roce 1719 založil lázně Marcialnyje vody v Karelii pro léčení nemocných a raněných vojáků. V této době byl karelský šungit nazýván "aspidným kamenem" a vojákům, kteří se vydávali na cestu předepisovaly nošení kousku šungitu ("aspidný kamen") ve svých tornách a kladení do hrnků pro dezinfekci vody.

Mezí místními obyvateli jsou již dávno známé léčivé vlastnosti vody z pramene "Carevnin ključ" a "Tri Ivana", která protéká skrz šungitové horniny. Až teprve v roce 1878 dostaly tyto unikátní horniny název šungit od jména obce Šuňga, která se nachází na břehu Oněžského jezera. Od tohoto okamžiku začaly první geologicko-průzkumné a zkušební práce, jejichž operativnost se vysvětluje válečnou situací v Rusku a přípravou k Rusko-turecké válce. Karelský šungit na sebe původně upozornil jako možné energetické palivo, ale pokus o jeho pálení se naštěstí nepodařil.

Ve XXI. století karelský šungit přichází do hospodářské sféry jako víceúčelová minerální surovina obsahující uhlík, vyžadována pro různé odvětví průmyslu, zemědělství, různé oblasti životní činnosti člověka  a v současné době je právem nazývána národním nerostem Karelie.

Karelský šungit je:

 • přírodní antioxidant, schopný zvýšit imunitu člověka k vážným onemocněním;
 • sorbent, čistící vodu i vzduch od mnohých organických i anorganických sloučenin;
 • katalyzátor zabezpečující rozklad sorpčních organických látek a regeneraci sorpčních vlastností;
 • nositel vysokého spektra mikroelementů a biologicky aktivních látek, intenzifikujících biologické procesy v organismu člověka a zvířatmateriál stínící negativní vliv elektromagnetického záření různého charakteru.

Šungitové horniny

Šungitové horniny Zažoginského naleziště jsou podrobně prostudovány a již se široce používají:

 • V železářském průmyslu a jeho poptávka není plně uspokojena.
 • Již více než 10 let se vyrábějí omítky a podlahové krytiny na bázi šungitu, které stíní elektromagnetické záření.
 • Zavedena výroba filtrů pro domácnost s použitím šungitových hornin.
 • Zbudovány čističky pro čištění povrchových odpadních vod v Moskvě a Sankt-Petěrburgu (Rusko).
 • V Rusku se vyrábí nové pneumatiky s použitím šungitové náplně, díky níž jsou zlepšeny jejich technické a technologické charakteristiky.

V současné době to není zdaleka úplný soupis oblastí praktického použití šungitových hornin.

Šungit jako přirozený přírodní komplexní sorbent má řadu výhod:

 • Nízké náklady ve srovnání s aktivním uhlím a jinými sorbenty;
 • Vysoká efektivita sorpce;
 • Unikátní baktericidní vlastnosti;
 • Netoxický;
 • Radioaktivně bezpečný.

Fullereny

Molekula fullerenu, zvláštní forma čistého uhlíku, byla poprvé objevena v roce 1985 (parolýzou grafitu). Fullerenů je řada typů, lišících se počtem uhlíkových atomů. Ty potom vytvářejí spletité prostorové (nano) konstrukce, které natolik připomínají kopule (složené z pěti a šestiúhelníků), jaké navrhoval americký architekt Buckminster Fuller, po němž získaly své jméno.V současnosti jsou získávány fullereny umělou cestou.

Šungit je jediný v současné době známý minerál, který obsahuje přírodní fullereny (směs molekul C60 a  C70). Menší fullereny se vyskytují, byť ve velmi malých množstvích, i v přírodě, a to v uhelných vrstvách a v sazích. Fyzikální vlastnosti fullerenů závisí v prvé řadě na počtu atomů, které celá konstrukce obsahuje. Nejstabilnější a nejlépe probádanou molekulou je fulleren obsahující 60 uhlíkových atomů C60, který svou formou připomíná fotbalový míč. Speciální válcovou formou jsou i uhlíková nanovlákna, která měří v průměru jen několik namometrů. Vynikají vysokou pevností, odolností vůči teplu a zejména vysokou schopností vodit elektrický proud. V roce 1993 bylo dokázáno, že fullereny lze nalézt i v přírodě v sazích po úderu blesku.

Šungit – vlastnosti:

 • hustota 2,1–2,4 g/cm3
 • pórovitost do 5 %
 • pevnost v tlaku 1000–1200 kg/cm3
 • elektrická vodivost 1500 siм/м
 • koeficient tepelné vodivosti 5 Vt/м2 oК
 • vyvinutá vnitřní plocha do 20 м2/g
 • adsorpční aktivita:
  • po fenolu – 14 mg/g
  • po „thermolysis“ smole – 20 mg/g
  • po ropným látkám - 40 mg/g
 • adsorpčně aktivní vůči baktericidním buňkám, patogenním mikrobům atd.  
 • částice šungitu mají bipolární vlastnosti, důsledkem toho je vysoká adheze a schopnost šungitu se mísit bez výjimky se všemi látkami 
 • antibakteriální vlastnosti

Chemické složení šungitu:

 

 

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

S

C

H2Oкрис

57,0

0,2

4,0

2,5

1,2

0,

0,2

1,5

1,2

29,0

4,2

 

H2krys. je součásti chloritanu, slída.

Základní vlastnosti šungitu:

 • Silné redukovadlo v termických procesech – je to nový přídavný materiál pro tavení slévarenského surového železa. Feroslitin, pro získání karbidu křemíku, metalického křemíku, materiál používaný v procesech odstruskování.
 • Sorpční vlastnosti, vysoká mechanická odolnost, katalytické, redukční a baktericidní vlastnosti šungitu jej umožňují používat jako materiál pro úpravu odpadních vod, které obsahují ropné látky, jako čistící vložku v systému centrálního zásobování vodou v a dalších procesech biologické dezinfekce.
 • Vysoká mechanická odolnost, elektrická vodivost a stínicí vlastnosti. Schopnost interakce se všemi spojovacími komponenty zabezpečuje získávání stavebních materiálů v podobě cihly, betonu, zednické malty a omítky s elektrovodivými vlastnostmi, schopnými stínit elektromagnetická záření vysokých kmitočtů.
 • Bipolární vlastnosti jemnodisperzních šungitových prášků, obsahujících uhlíkové a silikátové složky, určují schopnost vytvářet směsi bez výjimky se všemi látkami a vytvářet vysoce nasycené kompozity, včetně na bázi kaučuku. Šungitová plnidla se velmi dobře uplatnila v recepturách gum pro výrobu protektorů automobilových pneumatik, pryžových technických výrobků, získávání speciálních pryží a také ve výrobě plastů, polypropylenů, a jako plnidla pro výrobu elektrovodivých, antikorozních barev a barev proti připékání.
 • Biologická aktivita šungitu jej umožňuje efektivně používat v zemědělství jako agronomický přihnojovací prostředek pro rostliny (hnojivo s dlouhodobým účinkem), urychlující jejich růst a zabraňující onemocněním, krmivové přídavky pro zvířata a také v lékařství jako protialergický, antipruriginózní a protizánětlivý prostředek.
Zobrazit více Zabalit
Cena a štítky
77 produktů
Šungitová drť 100g
Kód:awa195

Šungitová drť 100g

59,0 Kč
Skladem 2 ks
Šungitová drť 100 g, šungitový štěrk, aktivátor vody a přírodní filtr.
Šungitová pyramida 6 x 6 cm
Kód:awa964

Šungitová pyramida 6 x 6 cm

339 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová pyramida 6 x 6 cm leštěná, odstraní elektromagnetický smog, čistí vzduch a vodu.
Přírodní sada na čištění vody křišťál, růženín, ametyst, jantar + dárek šungit 100g
Kód:awa3536

Přírodní sada na čištění vody křišťál, růženín, ametyst, jantar + dárek šungit 100g

175 Kč
Skladem 5 ks
Šungitová voda a jantarem a ametystem je skvělý, naprosto přírodní nápoj, který získáte úpravou běžn...
Šungit - krémový balzám FITOBIOTECHNOLOGII 75ml
Kód:awa3964

Šungit - krémový balzám FITOBIOTECHNOLOGII 75ml

259 Kč
Skladem > 5 ks
Krém obsahuje tyto aktivní látky: Aktivní látky: máslo z solných sal, olej z pšeničných klíčků, extr...
Šungitová pyramida 4 x4 cm leštěná
Kód:awa751

Šungitová pyramida 4 x4 cm leštěná

219 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová pyramida 4 x 4 cm leštěná, odstraní elektromagnetický smog, čistí vzduch.
Šungitová drť 330g
Kód:awa178

Šungitová drť 330g

129 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová drť 330 g, šungitový štěrk, aktivátor vody a přírodní filtr.
Krystalová voda Strach a deprese + dárek šungit
Kód:awa3543

Krystalová voda Strach a deprese + dárek šungit

249 Kč
Skladem > 5 ks
Sada minerálů na přípravu krystalové vody
Šungit. přívěsek elitní stř. AG
Kód:awa3637

Šungit. přívěsek elitní stř. AG

259 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitový přívěšek z metamorfózovaného šungitu s názvem ELITTE v extra kvalitě těženého v Karelii v ...
Šungitová destička na rušení záření bezdrátových telefonů obdélník
Kód:awa495

Šungitová destička na rušení záření bezdrátových telefonů obdélník

99,0 Kč
Skladem 2 ks
Šungitová destička je účinný prostředek k eliminaci nebo snížení vlivu elektromagnetického záření mo...
Šungitová pyramida 5 x 5 cm leštěná
Kód:awa752

Šungitová pyramida 5 x 5 cm leštěná

265 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová pyramida 5 x 5 cm leštěná, odstraňuje elektromagnetický smog, čistí vzduch a vodu.
Šungitová destička na rušení záření bezdrátových telefonů kulatá
Kód:awa1846

Šungitová destička na rušení záření bezdrátových telefonů kulatá

99,0 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová destička na rušení záření bezdrátových telefonů kulatá na odrušení záření mobilních telefo...
Šungitová drť na čištění vody ve studni ( balení po 1000g )
Kód:awa474

Šungitová drť na čištění vody ve studni ( balení po 1000g )

399 Kč
Skladem 4 ks
Šungitová drť na čištění vody ve studni, šungitový štěrk, aktivátor vody a přírodní filtr.
Šungit ELITTE úlomky 20g
Kód:awa197

Šungit ELITTE úlomky 20g

270 Kč319 Kč
Skladem > 5 ks
Šungit ELLITE, vysoký obsah fullerenů, 90–98 % uhlíku, silný kovový lesk, křehký.
-15 %
Kříšťálová skleněná koule Feng shui 50mm
Kód:awa1805

Kříšťálová skleněná koule Feng shui 50mm

109 Kč
Skladem > 5 ks
Kříšťálová skleněná koule Feng shui 50 mm, harmonizuje prostředí.
Šungitová drť 150g
Kód:awa003

Šungitova drť 150g

79,0 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová drť 150 g, šungitový štěrk, aktivátor vody a přírodní filtr.
Přírodní sada na čištění vody křišťál, jantar, zeolit 100g
Kód:awa3523

Přírodní sada na čištění vody křišťál, jantar, zeolit 100g

199 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová voda s jantarem, křišťálem a zeolitem je skvělý, naprosto přírodní nápoj, který získáte úp...
Šungitový přívěšek ÓM
Kód:awa3607

Šungitový přívěšek ÓM

239 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitový přívěšek ÓM
Šungitová pyramida 3 x 3cm matná
Kód:awa167

Šungitová pyramida 3 x 3cm matná

129 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitové pyramidy, šungitová drť a další šungitové výrobky, dovoz přímo z Karélie.
Šungitový přívěšek krystal
Kód:awa1387

Šungitový přívěšek krystal

330 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitový přívěšek s rozměry 50 × 13 x 13mm ve tvaru prostorového krystalu.
Šungit pyramida 5 x 5 cm, 2ks
Kód:awa566

Šungit pyramida 5 x 5 cm, 2ks

530 Kč
Skladem > 5 ks
Šungit pyramida 5 x 5 cm, 2 ks, čistí vodu a vzduch.
Kříšťálová skleněná koule Feng shui 30mm
Kód:awa1803

Kříšťálová skleněná koule Feng shui 30mm

55,0 Kč
Skladem > 5 ks
Kříšťálová skleněná koule Feng shui 30 mm, harmonizuje prostředí.
Kříšťálová skleněná koule Feng shui 40mm
Kód:awa1804

Kříšťálová skleněná koule Feng shui 40mm

69,0 Kč
Skladem > 5 ks
Kříšťálová skleněná koule Feng shui 40 mm, harmonizuje prostředí.
Šungit 5 kg, surový drcený 20-40 mm
Kód:awa758

Šungit 5 kg, surový drcený 20-40 mm

1 450 Kč
Skladem 2 ks
Šungit 5 kg, surový drcený 10-20 mm
Šungitová pyramida 7 x 7 cm
Kód:awa512

Šungitová pyramida 7 x 7 cm

649 Kč
Skladem > 5 ks
Pokud se chcete zbavit dlouhodobé podrážděnosti, únavy a neklidu, stačí jednoduše šungitovou pyramid...
Přírodní sada na čištění vody křišťál, jantar + dárek šungit
Kód:awa3424

Přírodní sada na čištění vody křišťál, jantar + dárek šungit

175 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová voda s kříšťálem a jantarem je skvělý, naprosto přírodní nápoj, který získáte úpravou běž...
Přírodní sada na čištění vody růženín, jantar + dárek šungit
Kód:awa3425

Přírodní sada na čištění vody růženín, jantar + dárek šungit

175 Kč
Skladem 2 ks
Šungitová voda s jantarem a růženínem je skvělý, naprosto přírodní nápoj, který získáte úpravou běžn...
Šungitová destička obkl. 10x10cm
Kód:awa3628

Šungitová destička obkl. 10x10cm

395 Kč
Tento produkt nelze zakoupit
Vyprodáno.

Minerál šungit snižuje stav dlouhodobé podrážděnosti, únavy a neklidu, stačí jednoduše šungitové vej...

Šungitová pyramida 6 cm neleštěná
Kód:awa3630

Šungitová pyramida 6 cm neleštěná

299 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová pyramida je známa svým účinkem jako pohlcovač elektromagnetického záření nebo k neutraliza...
Šungitová pyramida 10x10cm
Kód:awa190

Šungitová pyramida 10x10cm

1 385 Kč
Skladem > 5 ks
Šungitová pyramida 10 x 10 cm, odrušení geopatogenních zón, harmonizace prostředí.
Šungitová pyramida 15 x 15 cm
Kód:awa476

Šungitová pyramida 15 x 15 cm

3 750 Kč
Skladem 1 ks
Šungitová pyramida 15 x 15 cm, odstraňuje elektromagnetický smog, zlepší složení vzduchu.
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo