Bondův cyklus (Gerald Bond, Milankovićova teorie,  Bond Event) se globálně projevoval v podobě klimatických událostí (výkyvů), náhlých ochlazení a na kontinentech bylo suché období.  Bondův cyklus je podobný Dansgaard-Oeschgerovu cyklu (DO Event) pozorovanému v dobách ledových (glaciálech). Cykly podobné Bondůvu cyklu mají v různých částech planety různou dobu trvání i jiné projevy (projevy cyklování se neprojevují všude stejně). Tyto projevy jsou vázané dalším výzkumem, které není plně pochopen.

 • příčinou Bondova cyklu může být kolísání sluneční aktivity (Maunderovo minimum sluneční aktivity), změny v atmosférické cirkulac a také1 800 letý lunární cyklus
 • zemská osa uskuteční jeden cyklus " Precese" za cca 26 000 roků (důsledek gravitačního působení na rovníkové vyboulení Země)
 • excentricita zemské dráhy, kdy se mění oběžná dráha země z eliptické na kruhovou - cyklus cca 96 - 127 000 roků a potom také díky gravitačnímu půsebení Jupiteru a Venuše
 • obliktivita (sklon rotační osy)
 • lunární cyklus slapů měsíce je cca 18,6 roků - souvisí s jevem El Nino a La Nina (golfský proud)
 • pokračováním výzkumů vrtů v ledovcích v Grónsku a na Antarktidě došli vědci k závěru, že na severní i jižní polokouli došlo za poslední 2 miliony let k 20 cyklům nárůstu a poklesu ledovcové pokrývky

Holocén (doba poledová) a Bondův cyklus (perioda 1470 ± 500 roků):

 • 11 100 - přechod od mladšího Dryasu k borealu
 • 10 300 -
 • 9 400 - ledovcová činnost v Norsku a chladno v Číně
 • 8 200 - nejmarkantnější projevy cyklu co do rychlosti a amplitudy
 • 5 900 - začátek prudkého vysychání severní Afriky (Sahara) a přilehlých oblastí Předního východu
 • 4 200 - zrychlené vysušování subtropických oblastí přispělo k zániku civilizací v Egyptě (ke kolapsu Staré říše, konec éry pyramid), Mezopotámii, v údolí Indu a v Číně
 • 2 800 - ucho ve východním Středomoří přispělo k zániku velkých říší pozdní doby bronzové (například říše Mykénské a Nové říše v Egyptě, Trojská válka, Exodus, vpád mořských národů). V celé Egejské oblasti odstartovalo tzv. dobu Homérského temna
 • 1 400 př.n.l. období, které pohnulo dějinami celé Evropy (stěhování národů) a vtisklo jí současnou tvář (etnickou a „geopolitickou“)
 • 500 n.l. - hladná oscilace (krize římské říše, nástup středověku), která po dlouhých 400 let formovala moderní dějiny světa. Přinesla války, mory, hladomory, ale podnítila pokrok v oblasti techniky a zemědělství
 • Malá doba ledová (od roku 1310, tj. 14-19.století), zvětšily se Alpské ledovce, narůstal hlad a byl výrazný úbytek obyvatelstva (před tím bylo období silného růstu obyvatel), tří nejchladnějších období malé doby ledové: Mauderovo minimum (1638 - 1715), Spörerovo minimum (1400 - 1510) a třetím Daltonovo minimum (1790 - 1830), oteplování začalo v 19. století
 • Daltonovo minimum (1790 - 1830 pravděpodobně způsobilo Velkou francouzskou revoluci v letech 1789 a 1799 (prof. Staněk) a potom nástup Napoleona, tehdejší absolutní monarchie ve Francii byla během ní nahrazena „vládou lidu” a republikánstvím

Ekonomické cykly

 • Rakouská teorie hospodářského cyklu (vysvětluje, proč se v globální ekonomice střídají období boomu s obdobími recese a jasně ukazuje na viníka- STÁT), kterou převzal od svého učitele, vynikajícího ekonoma Ludwiga von Misese

Střídání klimatických období (cyklů)

 • glaciálníl (ledový) cyklus trvá ve stovkách tisíců let, dále se dělí ještě na dílčí chladivé cykly stradiálya interstadiály, teplejší výkyvy
 • interglaciální (doba meziledová) cyklus, trvá několik desítek tisíc let
 • přechod mězi cykly může být velmi rychlý

Cykly malé doby ledové (minimální sluneční aktivity)

 • Spörerovo minimum (1400 - 1510)
 • Mauderovo minimum (1638 - 1715)
 • Daltonovo minimum (1790 - 1830), oteplování začalo v 19. století
 • Slunce blíží do další fáze minimální

  solární aktivity. Další meteorologové očekávají v letech 2019 nebo 2020. Do té doby by měl růst počet dnů, kdy bude Slunce "neposkvrněné".

Například Milankovičovy cykly, tedy vliv parametrů oběžné dráhy Země kolem Slunce, fungují až v daleko delším časovém měřítku ( jde o desetitisíce let). A my pozorujeme oteplení v průběhu desítek roků, takže pravděpodobně jsou tyto cykly vzájemně provázané, ale Milankovičovy cykly nejsou hybateli klimatických změn

Petr Pokorný, Ph.D, Prof. Miroslav Bárta

 více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/4029-nezastavitelne-globalni-oteplovani-kazdych-1500-let

 

Bondův cyklus

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.