Diverzita

Diverzita (různorodost), je podle prof. Staňka jedním z přírodních zákonů UNIVERZA a tvoří soudržnosti (čím větší je diverzita, tím větší je soudržnost a naopak) nebo resilienci.

 • různorodost je projev přijaté jednoty (výsledek vývojového proces z z duality (černá a bílá) v jednotu) - vše je vzájemně propojené a tvoří jednotu ze které jsmme vzešli a opět se tam na konci fyzického života vracíme

Diverzita je přirozená vlastnost přírody, která umožňuje její koloběh a dynamický vývoj (tzv. cyklování diverzity), jež je propojený např. s ročními obdobími, střídáním doby ledové a meziledové atd. Diverzita a její vlastnost „plasticita“ je dána dynamickou rovnováhou ve vzájemných obousměrně provázaných souvislostech a umožňuje reakci na měnící se podmínky. Čím je větší různorodost (pestrost), tím je také větší plasticita, odolnost ekosystému a naopak.

Pokud diverzita roste, zlepšují se podmínky pro život v celé přírodě (ekosystém je odolnější). Pokud však diverzita klesá, zaniká i rozmanitý život v přírodě (ekosystém je zranitelný a následuje očistný proces, kterému říkáme např. „kolaps nebo zhroucení“). Neustálý koloběh (informační a energetický tok) rozpínání a smršťování nebo ohřívání a ochlazení je v přírodě a Univerzu přirozený a umožňuje vývojovou metamorfózu.

 • změny změny klimatu (cyklování glaciál, interglaciál a jeho mezicykly), ovlivňují diverzitu (pokles nebo její růst), to způsobuje následnou vývojovou transformační změnu i u člověka (civilizace), Přírody v UNIVERZU.

Pokud se proces snižování diverzity zrychluje i důsledkem celoplanetárního působení člověka (kumuluje se narušení diverzity ve více oblastech) má to negativní důsledky pro celý ekosystém a nastává dominový efekt, který urychluje přirozený koloběh přírodních cyklů

Diverzita a stručné informace

 • Probíhá neustále cyklování různorodosti a stejnorodosti v dynamické rovnováze ve vzájemně provázaných vazbách v UNIVERZU
 • Pulzování diverzity je přirozený jev (způsobený činností člověka a klimatickými změnami), setrvání (zastavení přirozeného pulzování) vede ke smrti a ustrnutí
 • Vymírání je přirozený proces selekce rostlinných a živočišných druhů, který je důležitý pro další vývoj
 • Diverzita se projevuje ve všech činnostech člověka (průmysl, školství, zdravotnictví, společnost atd.)
 • I planeta Země ve vesmíru má vnitřní i vnější diverzitu, která je v homeostázi
 • Při poklesu diverzity dochází v určité fázi k další vývojové etapě formou vývojové metamorfózy (přeformátování podmínek na planetě)
 • Příkladem poklesu diverzity je hromadné vymírání druhů a  také v současnosti lokální a celoplanetární 6. vymírání druhů
 • Diverzita má lokální a celoplanetární podobu, lokální systémy jsou provázány s celou planetou vzájemnými vazbami (lokální katastrofa může přejít do globální podoby např. výbuch supervulkánu, nebo se mění skladba fauny a flóry při kolonizaci jiných zemí  v 16. století kolonizace Ameriky)
 • Příkladem poklesem diverzity v ekonomice je mizející střední třída a růstávají pouze póly bohatá elita a chudé masy (polarizace společnosti, růst chudoby), důsledkem je pokles spotřeby a příchod spotřební recese a krize (v roce 2008 byla krize likvidity)
 • Diverzitu měníme např. v zemědělství (intenzifikace a chemizace zemědělství), lesnictví (hospodářské  lesy, monokulturní lesy atd.) a krajiny (regulace toků, odstranění mezí a remíuků atd.)
 • V energetice (přechod pouze na obnovitelné zdroje) se sužuje mix na zdroje, které nejsou stabilní (můžeme ovlivnit výrobu energie), neumíme takto získanou energii skladovat a to způsobuje zranitelnost tohoto energetického mixu zdrojů energie
 • Diverzita v konzumaci potravin a její extrémní polarita (přechod pouze na vegetariánství atd.)
 • Různost světových měn (EURO, CZK, USD, Rubl, JPY, GBP, YUAN atd.), s rostoucím počtem obyvatel a rozvojem obchodu klesá diverzita měn (dominance USD ve světové ekonomice). Dochází také k postupnému přechodu na digitální kryptoměny s rozvojem moderních technologií, 
 • Míra diverzity (pokles pod určitou úroveň vede k destrukci systému) je klíčovou podmínkou pro zásadní globální změnu (transformaci). Míra diverzity je likvidátorem všech systému a spouštěčem transformačního vývojového procesu člověka, přírody v UNIVERZU. (prof. Peter Staněk)
 • Důsledkem poklesu diverzity (v přírodě a univerzu) však může být i externí faktor (výbuch sopky, pád asteroidu, činnost člověka a jeho "přemnožení" atd.), který může zpustit proces (koloběh) destrukce systémů na všech úrovních a následného růstu (např. vymírání druhů způsobené pádem asteroidů a vulkanickou činností)
 • Změny diverzity (pokles a růst) v přírodě jsou provány s cykly v přírodě (klimatické změny, pohyby planet atd., ale i se změnami v civilizacích (vznik a zánik)
 • Blahobyt (protipól chodoby) je projevem poklesu diverzity (extrém - úzká skupina osob vlastní většinu majetku), proces překonal bod obratu a směřuje k bodu zlomu, který způsobí kolaps a degeneraci
 • Digitální globalizace (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem - poslední vývojová fáze současné civilizace) povede k degradaci diverzity na všech úrovních (včetně člověka jako lidské bytosti, rodiny, národa atd.), důsledkem bude transformační bod zlomu

ČÍM VĚTŠÍ JE RŮZNORODOST, TOK A PLASTICITA, TÍM VĚTŠÍ JE I SYMBIÓZA, HOMEOSTÁZA A DALŠÍ PROCESY V PŘÍRODĚ (roste a sílí přírodní ekosystém) A NAOPAK (klimatické změny a následně diverzita přímo ovlivňují koloběh vzniku a zániku všech systémů, civilizací atd. v UNIVERZU)

Diverzita a její druhy:

 • fauna a flóra
 • Vermír, hvězdný prostor s obsahem hvězd, planet a černých děr
 • diverzita národů a národností
 • diverzita jazyků (s rostoucím počtem obyvatel, životní úrovně a obchodu, klesá počet jazyků)
 • diverzita lidských ras, klanů, rodů
 • diverzita bohatství, měn
 • diverzita společnosti
 • diverzita půdy, oceánů, stromů, rostlin
 • diverzita civilizací, civilizačních okruhů (Asie, Evropa, Afrika, Amerika atd.)
 • diverzita vesmíru (hvězd, planet, asteroidů atd.) 
 • atd.

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo