Koloběh vody

Koloběh srážek, Viktor Schauberger

 • Voda na planetě je rezervoár energie (skupenské teplo vody je ohromné Doc. P. Pokorný), vodní pára přenáší hodně energie (energie z moře se odfoukne doprostřed kontinentu, kondenzuje voda a uvolňuje teplo, naopak odparem teplo do vody vstoupí)
 • Oceány hrají klíčovou roli v CO2 a jeho pohlcování a ukládání.

Velký vodní cyklus - úplný koloběh vody nad i pod zemí

na souvislými lesními plochami (smíšený les s podrostem druhově rozmanitým) je půda chladnější než voda a snáze tak pronik do půdy, doplní spodní vodu (hladiny spodní vody roste) regeneruje se zvýší svoji hustotu při teplotě cca 4 stupně a vrátí se zpět na zemský povrch. Potom se znovu odpaří, vytvoří mraky a opět vyprší.
 • ve smíšeném lese je půda s vrstvou humusu, která je dobrou zásobárnou vody- zadrží až 90% dopadených srážek, snižuje tak výrazně riziko eroze a záplav. Zdravý smíšený les dokáže pojmout až 6 x více vody než otevřená krajina.
 • pro vodní tok je také důležitý chladící účinek stínu stromů, pokud do toho člověk nezasahuje vyrostou stromy podél břehů sami od sebe.
úplný koloběh vody
 
Tento úplný koloběh vody je stále více narušený např. odlesňováním, lesními monokultůrami a půdní erozí. Bez stínu stromů je půda teplejší jako dopadající srážková voda, která tak vůbec nevnikne do půdy a klouže rychle po povrchu do potoků a řek a může tak způsobit povodně!! V tomto případě však hladina spodní vody klesá!!!
 
Malý cyklus vody
 
V létě se povrchová voda často velmi rychle vypaří na místě, vytvoří další oblaka a to způsobí další deště. Jedna povodeň vytvoří další. Na teplém asfaltu rozpálených komunikací můžeme sledovat, jak se kapky vody od ní odráží - je tak zapečetěná přírodní plocha...
V současnosti, až na vyjímky, vídíme v přírodě pouze poloviční vodní cyklus, voda nemá možnost vniknout do půdy, zůstat v ní a regenerovat se.
 • Výtrusy hub (velikost je řádově v tisícinách milimetru), které slouží pro rozmnožování, jsou vystřelovány do okolí neuvěřitelnou rychlostí, která nemá na planetě asi obdobu (jde o reakci výtrusů, vodu a cukru, kdy vzniká pulz)
 • Většina vody, která tvoří srážky u nás pochází z oceánu, úvahy o posílení malého hydrologického cyklu, ale reálné analýzy nepotvrzují, tak jsem pochopil jako laik tvrzení bioklimatologa prof. Miroslava Trnky
 • koloběh vody nad oceány, probíhá pouze nad oceány nebo pouze nad bezodtokovými oblastmi pevniny (je přirozený stav krajiny, která je v homeostázi)
 • koloběh vody nad oceány a pevninou, dochází k přesunům vody mezi oceánem a pevninou díky pulzování lesní pumpy a monzunům.
 • koloběh vody pod zemí, probíhá velmi pomalu i tisíce roků (jde o zásoby, které nemají být nikdy použity na dluh, tedy nad přirozenou obnovu) 
 • v interglaciálu je větší vlhko a telo a v glaciálu je chladno a sucho

Koloběh vody (vodní cyklus)

Malý vodní cyklus například spouští vznik nízké oblačnosti (mlhy), nyní je mlh výrazně méně než v 19. a 20. století

 • malý koloběh vody (malý vodní cyklus)- probíhá pouze nad oceány nebo pouze nad bezodtokovými oblastmi pevniny (je přirozený stav krajiny, která je v homeostázi)
 • velký koloběh vody (velký vodní cyklus)- dochází k přesunům vody mezi oceánem a pevninou.
 • koloběh vody pod zemí - probíhá velmi pomalu i tisíce roků

Pokud by fungoval malý vodní cyklus - voda se přes den odpaří, ale v noci (nebo obecně v chladnější době) zase zkondenzuje. Potíž je, že žijeme v době klimatických změn a k nim patří i změna malého vodního cyklu na velký cyklus, kdy větší množství energie v atmosféře vede k přesunu vodních mas vysoko do atmosféry a pak s větry někam úplně jinam. Takže hrozí, že to, co se u nás vypaří, spadne v podobě prudkých srážek jinde. V takovém případě by se mohlo ukázat, že vysazování stromů je z hlediska bilance vody v naší krajině vysloveně kontraproduktivní. Máme nějakou jistotu, že toto se nestane a že malý vodní cyklus a schopnost vegetace "přitahovat vodu" nás spasí? říká Prof. David Storch

Kyselé deště:

Zdrojem znečištění těchto dešťů jsou uhelné elektrárny a průmyslové podniky,které produkují oxid siřičitý a dále výfukové zprodiny z automobilů a kondenzační pásy z motorů dálkových letadel (mají přímý vliv na chaotičnost počasí). Po revoluci bylo investováno mnoho prostředků do odsíření elektráren a zavedli se v automobilech katalizátory. Tak se výrazně snížil výskyt kyselých dešťů.
 • kyselé deště jsou jednou z příčin poklesu minerálů v půdě (demineralizace).

Co má vliv chaotičnost počasí, narůstající postupně od 60 tých roků?

 • globální oteplování
 • kondenzační pásy z letadel (vodní páry, krystalky ledu) - tzv. trojské mraky (chemtrails?, geoinženýring) - kondenzační pás přetrvává celé hodiny na obloze (obsahuje hliník, stroncium a bárium), tyto projevy jsou sledované od roku 1990 - zdroj
 • nárůst zastavě plochy na území ČR po roce 1990 se zvýšil o 20%
 • meliorace, regulace potoků likvidace, mokřad, atd.
 • úbytek zeleně a stromů
 • eroze půdy
 • u většiny domu se nezadržuje dešťová voda a odvádí se přímo do kanalizace
 • snižování hladiny podzemní vody
 • zhutněná pole od strojů a mechanizace bez živočichů a žížal (žížaly zvýší nasákavost půdy až o 40%)
 • posun v počasí, krátké jaro a podzim, mírná zima bez sněhu, teplé léto s teplotami přesahujícími 30 stupnů
Při spalování paliva v motorových letadlech vzniká zejména oxid uhličitý, vodní pára, oxidy dusíku, saze a následně krystalky ledu (když je vzduch dostatečně studený cca - 40 stupNů celsia). Bežné kondenzační pásy by se měly rozplynout do několika minut...
 • Největší sucho v Československu v 1947 roce a následně byla tzv. Únorová revoluce 1948 - převrat
Lyndon B.Johnson, prezident USA 1963-69: Ovládat vesmír znamená ovládat svět. Z vesmíru máme nadvládu nad počasím, dokážeme vyvolat sucha a záplavy, změnit příliv a odliv, zvýšit hladinu moře. Přesměrovat Golfský proud a schladit atmosféru.

Příčiny vymírání lesů - lesní hospodářství

 • monokultůry (vyčerpání, překyselení půdy, ztráta minerálů a jiných živin, vysíchání, napadání škůdci, sázení velkých ploch ve stejnou dobu) - monokultůrní zalesňování
 • narušená mykorhiza, chybí lesní stařešina a duch lesa
 • velké mícené plochy lesa způsobují vznik tzv. tepelných ostrovů
 • kyselé deště
 • snižování hladin podzemní vody (meliorace atd.)
 • regulace potoků a řek
 • nevhodně umístěné a nové lesní cesty, které zvyšují erozy půdy a snižují přirození zasakování vody
 • těžká technika, který posledních letech pracují v lesích tzv. harvestory
 • přemnožená lesní zvěř
 • jsou narušené cesty přirozené migrace lesů
Když se udělá v lese průsek, najednou jsou stromy, které stály uprostřed, na kraji. Najednou jsou tyto stromy vystaveny plnému slunečnímu záření (jejich kůra dostane tzv, spálu) a vážně se tak poškodí. A co navíc, půda v tomto průseku je nyní vysušená a pestrá vegetace strádá !!!

Koloběh (cyklování) - funguje podle společných principů

 • koloběh přírody
 • koloběh života
 • koloběh na zemi
 • koloběh ročních období
 • koloběh času
 • koloběh vody, kyslíku, živin -uhlíku, vápníku, dusíku, fosforu atd.
 • koloběh krve
 • koloběh peněz
 • koloběh válek
 • koloběh úspěchu a neúspěchu
 • koloběh zalednění a odlednění pólů

Plný a poloviční hydrologický cyklus

Plný hydrologický cyklus je provázán s cyklem živin a uhlíku.

 

Poloviční hydrologický cyklus zahrnuje především srážky a výpar, ale kvůli nedostatku stromového pokryvu anebo víceleté vegetace k evapotranspiraci prostě nedochází. Půdy jsou holé, zatímco beton je odkrytý a hojný ve městech, což způsobuje rychlé opětovné odpařování. To má tendenci destabilizovat atmosféru. Obvykle následují buď přívalové lijáky, nebo okamžité přerušení období dešťů. Stromy a další trvalá vegetace tyto účinky tlumí. Bez nich trpí životní prostředí a jeho obyvatelé také, protože dochází k vymazání vzácného přírodního a finančního kapitálu. Bez přítomného nárazníku se řeky zaplavují, půda eroduje, korály trpí a krajina se vysušuje. To opět přechází do finančních ztrát způsobených škodami na majetku a celospolečenskými úniky v podobě hladomoru nebo nemocí.

Problém se bohužel vyostřuje tím, že hladiny podzemní vody zpočátku rychle stoupají a pak klesají v důsledku teplotní mechaniky, která za sebou zanechává půdy plné soli. Zejména v suchých oblastech se takto tvoří pouště. Desertifikace roste exponenciálně, protože země již není vhodná pro příjem vody, čímž se snižuje schopnost krajiny zůstat pružná. Pokud ve vašem těle onemocní krev, dostanete terminální onemocnění, jako je leukémie. Bez nárazníků nemůže přirozený kapitál krajiny vykonávat své ekosystémové služby (tj. míra infiltrace srážek klesá ze 100% absorpce na 20% od dospělé prérie po pole kukuřice nebo sóji). Období dešťů se tak zesílí, zkrátí, a co je nejdůležitější, krajina většinou nereaguje na samotné srážky bez ohledu na jejich množství. V oblastech suchých oblastí, kde ročně naprší 10 palců deště, může půda absorbovat pouze dva palce, což dále exponenciálně tlačí na desertifikaci. Kromě toho se dešťové srážky také rychleji vypařují kvůli nedostatku stromového pokryvu a nedostatku organického materiálu v půdě, zatímco rychlost odtoku se zvyšuje na rychlost, kterou řeky nejsou schopny zvládnout (ostatních 80% nebo osm palců ve výše uvedených příkladech). 

Popis polovičního hydrologického cyklu

 • Odpařování z oceánů
 • Stoupající vodní pára
 • Chlazení a kondenzace
 • Vznik mraků
 • Srážky jako déšť
 • Žádná infiltrace kvůli negativnímu teplotnímu gradientu
 • Rychlý odtok nad povrchem země
 • Žádné doplňování podzemní vody
 • Pokles hladiny podzemní vody - v dlouhodobém horizontu
 • Zastavení přirozeného přísunu živin do vegetace
 • Za určitých podmínek může dojít k velkým záplavám
 • Příliš rychlé opětovné odpařování
 • Přesycení atmosféry vodní párou
 • Rychlé opětovné srážky jako bouřkový déšť

Aby se Země vrátila k původní funkčnosti (plnému hydrologickému cyklu a potřeba obnovit i cyklus živin a uhlíku), je třeba mít na paměti, že je potřeba vysadit ty správné rostliny (tzv. meziplodiny), které tvoří živiny (které obnoví koloběh živin, uhlíku a vody) a podpoří půdní životJakmile jsou nové rostliny na svém místě, budou znovu absorbovat živiny svými dlouhými kořeny (přísunu živin do vegetace a tím postupné zvýšení hladiny podzemní vody), které voda odebrala z půdy, tím se zastaví eroze a zvýší se kvalita půdy. Tímto zázračným způsobem se voda v přírodě skutečně léčí sama! Je to opatření, které mění klima v místním měřítku, což je jediné dostupné opatření ke globální změně klimatu. Používáme tedy určitá regenerační opatření, jako jsou zemní práce, nebo rotační pastva a tím se bude infiltrovat více vody, která doplňuje vodonosné vrstvy a stabilizuje půdu. To katapultuje systém směrem k regeneraci, protože únik energie známý jako eroze je anulován. Tento energetický cyklus infiltrace vody udržuje delší období fotosyntézy a biologického rozkladu uhlíkového materiálu jako hnací síly přírody, vody, potenciálu. Tím se opraví půdní potravní síť (půdní mikrobiom), čímž se uvolní živiny a vytvoří půdní podmínky (struktura), které zvyšují účinnost infiltrace vody prostřednictvím nově vznikajícího humusu. To urychluje postupně růst rostlin a když se zásoba živin stabilizuje, ubývá plevel a diverzita a složitost exponenciálně stoupá. Jak tyto fotosyntetizéry pumpují uhlík do půdy a vyvíjejí rozsáhlé kořenové systémy, dále zvyšují dokončení výše uvedených cyklů. Mikrobi se živí exsudacemi cukru z kořenů živých rostlin a odumřelý rostlinný materiál se také rozkládá. Jak se půdní podmínky zlepšují a voda proniká, kořeny jdou hlouběji a stávají se ještě rozsáhlejšími, což umožňuje systému dokončit regeneraci. Tento velký skok umožňuje systému větší schopnost výměny plynů a infiltrace vody a lepšího zachycení většího množství uhlíku v půdě. Takto je klima pozitivně ovlivňováno, voda jde dovnitř, místo aby odtékala. Půda se opravuje a její mikroflóra prosperuje, místo aby byla vyhubována obděláváním a chemikáliemi, a uhlík se ukládá, když se půda prohlubuje, spíše než aby byla vyvrhována do atmosféry nebo znečišťovat vodní systémy. Kromě toho biologická rozmanitost vzkvétá, protože stále více zvířat, ptáků a podobně staví na těchto dalších vláknech v potravní síti daného ekosystému. Tato exponenciální regenerace je tedy způsobena vzájemně propojenými cykly, které ze sebe navzájem těží. 

 • Trávy jsou titánské pumpy cukru, uhlíku do půdy. V kombinaci s hnojem, který je cyklován rozmanitostí flóry a fauny, a cyklus obnovy je prakticky dokončen.  

https://treeyopermacultureedu.com/chapter-7-water/a-permaculture-development-model-a-path-to-the-full-hydrological-cycle-and-the-abundance-that-follows/

 

Výše uvedený obrázek ukazuje tuto necitlivost v kontextu jednoho faktoru, který Schauberger považoval za extrémně důležitý - teploty. Vysokotlaké a nízkotlaké systémy jsou dva další klasické příklady pohybu způsobujícího teplotu. V důsledku toho výše uvedený obrázek ukazuje, jak nedostatek stromového pokryvu vytváří teplotní režim, který nutí vodu odtékat. Vzhledem k tomu, že země je teplejší než déšť, země se v jistém smyslu promění v beton, póry jsou uzavřeny, voda odtéká a zachycuje půdu na celém povodí, čímž se dramaticky snižuje kvalita vody v důsledku znečištění způsobeného erozí.

Změna teploty v důsledku odlesňování také vytváří náhlý vzestup podzemní vody a poté její hluboký pokles. To způsobuje kalcifikaci a to je přímou příčinou dezertifikace. Musíme dokončit místní hydrologické cykly, abychom změnili klima v globálním měřítku.

 

Plný hydrologický cyklus vykazuje mnohem větší rovnováhu. Schauberger řekl, že je to doslova rovnováha žena/muž analogická symbolu jin/jang z východní filozofie. Podstata v tom, že nad oceánem a otevřenou zemí se voda vypařuje, mužskou energii označenou spirálami v jednom směru na obrázku nahoře, když je poháněna pronikajícím sluncem. Spirály v opačném směru, ženská energie, je evapotranspirace. Kořeny stromů se dostává voda do "matky země" ve formě podzemní vody, kde se váže v organické hmotě na povrchu země. Podzemní voda zůstává na zdravé úrovni, vyživuje lesy a organická hmota se hromadí, aby mohla zadržovat a ukládat vodu. Cyklus je udržován (tím se podporuje infiltrace vody do spodních vrstev). Řeky jsou méně plné a uvolňování podzemní vody je v řekách a potocích stálejší, což jim v některých případech umožňuje téci po celý rok. Potoky tečou čistší, což umožňuje budování biotopů ryb a přirozený proces meandrování, aby se dále zvýšila kvalita vody a tvorba stanovišť. Vodní ekologie se buduje, když se rozmanitost a složitost odráží v exponenciálním faktoru, způsobem Fibonacciho sekvence.

 

Teplotní režimy jsou příznivé pro infiltraci (srážková voda je teplejší než půda pod stromy), protože půda je chladná a mnohem otevřenější, když existuje stromová pokrývka. Teplota je samozřejmě jen jeden faktor. Listí a vrstvy lesa mnohem více pomáhají zpomalit a zadržet vodu. Větší diverzita půdních mikroorganismů je podporována ve vytrvalé vegetaci a lesích. Zdravý půdní pedafon vytváří organickou hmotu, která vytváří více vrstev vegetace, která pomáhá infiltrovat více vody, což pomáhá budovat zdravou půdu . . . atd. atd. 

Závěrem lze říci, že když jsou pole zvířaty příliš nebo nedostatečně spásána (je potřeba rotační pastva na širém pozemku), když je půda obdělávána příliš často a ponechána otevřená a holá, když se zneužívá chemikálie a když se kácí lesy, hydrologický cyklus trpí. Dokončení cyklu znamená regeneraci. Přerušit koloběh násilí na vodě je prvořadé. "Ve skutečnosti jsou záhady vody podobné záhadám krve v lidském těle. V přírodě plní normální funkce voda, stejně jako krev zajišťuje mnoho důležitých funkcí pro lidstvo" - Viktor Schauberger.

https://treeyopermacultureedu.com/chapter-7-water/hydrological-cycle-half-and-full/

více v knize Cesta v desetiletí metamorfózy

 

 

 

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo