Calhounův experiment

John Bumpass Calhoun (11. května 1917 - 7. září 1995) byl americký etolog a behaviorální vědec, známý pro studia hustoty obyvatelstva a jeho vlivů na jeho chování. Život zasvětil zkoumání zvířecího chování (myši a potkani) a závěry jeho experimentů se navždy zapsaly na přední stránky učebnic světové psychologie a sociologie a jeho výsledky se stali paralelou k vývoji lidské společnosti. Při analogii Calhounova experimentu s lidskou populaci platí upozornění: nelze na ni pohlížet jako na srovnání člověka s myší, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. A na druhou stranu může být Calhounův experiment pro lidstvo narováním, jak může dopadnou, pokud se přesuneme do Metaverse.

Průběh fází v Calhounově (myším) experimentu:

Myší ráj: vytvořil ráj pro myši, připravil omezený prostor (pro cca 3000 myší), kvalitní potravu, čistou vodu, veterinární péči a odstranil všechny stresové faktory.

 • První fáze: "usilování"(myši prozkoumávali nové prostředí, přizpůsobili si ho a rozdělili si teritoria. Potom si našli vhodný prostor pro hnízdění)
 • Druhá fáze: "populační exploze" (díky neustálému přísunu potravin a skvělým podmínkám, se zvířata začala exponenciálně množit. Každých 60 dní se počet zdvojnásobil. Myší společenstva však neobývala prostor rovnoměrně, některé sektory byly zjevně přeplněné, ale i tak se populace rychle rozrůstala)
 • Třetí fáze: "fáze rovnováhy" (přestože že kapacita buňky byla 3000, myší přírůstek se zastavil na čísle 2 200 jedinců. Rovnováha však nastala pouze v počtu obyvatelstva. Uvnitř společenství se dělo něco, co Calhoun nazval jako "behaviral sink" - chování zkázy. Mnoho samic nebylo schopných úspěšně dokončit graviditu, pokud se mláďata narodila, samice nebyly schopné se o mláďata postarat. Mezi těmito dezorientovanými skupinami byla  až 96% úmrtnost mláďat.
  Mezi samicemi se zase projevovaly početné poruchy chování - frenetická hyperaktivita, sexuální deviace vedoucí ke kanibalismu, agresivita, patologická plachost... Někteří jedinci se pohybovali po výběhu pouze tehdy, když ostatní spali. Jenom v tomto čase se šli napít a nakrmit.
  Nová generace myší se snažila včlenit do společnosti, ale byla drasticky vyhoštěná. Sociální role ve skupině již byly rozdělené. Dobře živené myši se totiž dožívaly vysokého věku a odmítaly tyto funkce uvolnit mladým. Mladí samci nenacházeli uplatnění a to je vedlo k agresivním útokům mezi sebou. Někteří jedinci se stali dokonce opakovaně oběťmi a terčem násilí.
  Starší samci ale také nedokázali ubránit svá území a ochránit samice. Samice se stávaly agresivnějšími a jejich schopnost rozmnožovat se byla vážně narušená. Další ze sledovaných aberací bylo podivné chování myší, které doktor nazval  the beautiful ones (krasavci). Tito jedinci žili absolutně odděleně od ostatních. Nezapojovali se do bojů a věnovali se výlučně krmení, pití a přehnané péči o svůj kožíšek. Na jejich těle nebyli dokonce ani žádné jizvy po soubojích, byli bezchybně krásné a zdravé ale na rozdíl od zbytku populace byli velmi hloupé. Nereagovali na vnější podněty, změny situace a nebyli schopny žádné interakce s okolím.
 • Čtvrtá fáze: "fáze smrti" (po dosažení počtu 2 200 jedinců začala populace prudce klesat. Agresivita eskalovala do takových rozměrů, že nebylo možné najít myši bez ohryzaného ocásku. Posledních tisíc jedinců bylo tak sociálně deformovaných, že se vůbec nerozmnožovali. Zvířata žila vedle sebe, aniž by si uvědomovala přítomnost ostatních. Tato deformace v nich byla tak pevně zakořeněná, že ani po přemístění do jiného prostředí nebyla schopná normálního života. nakonec zůstalo jen pár krasavců. Užívali si prostoru a naplňovali své potřeby, ale o rozmnožování neměli zájem. Poslední myš zahynula 600 dní po zahájení experimentu.)

Calhounův experiment dokázal: když má společnost dostatek prostoru a zdrojů v případě obsazených všech společenských rolí je boj o ně natolik namáhavý, že to vede k celkovému zhroucení a zániku populace. Kondenzování populací na omezeném prostoru již nyní vede v naší společnosti k podobným analogiím. V oblastech hustého zalidnění a bohatství zdrojů, jsme se již posunuli do fáze rovnováhy.
Ještě v sedmdesátých letech byl index porodnosti 2,1 nyní je však 1,2. Růst populace se zastavuje (za posledních 200 roků se populace zvýšila 7,7 x). Největší pokles obyvatel zaznamenává Japonsko (japonská velkoměsta především). Míra porodnosti je tu 1,1 dítěte na ženu a stále klesá. Také se zde objevují analogie se sociálně-patologickými jevy jako u populace myší. Odhadem se zde vyskytuje až milion mužů neschopných společenské interakce (nemají zájem o ženy a izolují se). Vycházejí ven pouze v noci, kdy většina lidí spí. Jsou to "sociální autisté".
Celá generace mladých lidí se rodí do prostoru, kde jsou všechny sociální role již definované (obsazené). Vytvořit si svůj prostor je tedy velice namáhavé a stresující. Rovněž je zde přítomný problém nezájmu o opačné pohlaví. V partnerském vztahu jedinci nevidí žádný požitek a úmyslně se mu vyhýbají. Ale nejedná se pouze o problém japonských aglomerací, tyto problémy můžeme rovněž vypozorovat v jiných bohatých a hustě zalidněných krajinách světa.
Ukazuje se že komfort našeho bytí (blahobyt) se stal naším vězením a je vstupní branou ke zkáze. Neustále se snažíme o růst, ale ztrácíme ponětí o skutečných hodnotách, spolupráci (narůstá individualismus, roste napětí mezi pohlavími, jedinci se izolují) a rovnováze společnosti. Život většiny lidí a tím i celé společnosti začíná být povrchní a ztrácí veškerý vyšší smysl.

 • V případě, že myši byli nuceny ke spolupráci (nemohli utíkat od společnosti a všímali se si jedna druhé) tak v tomto případě pak počet jedinců v populaci byl udržován a armagedon se nekonal.
 • Experiment vytvořil umělé prostřdí, které v přírodě neexistuje (bylo to vězení), chyběla zde diverzita v podobě druhové pestrosti a flory jako v přírodě - myši byli pouze izolovaným společenstvem a to jim neumožňovalo kontakt s dalšími živočichy).

Závěr experimentu: jakmile se využije veškerý dostupný prostor a zaplní se všechny sociální role v hospodářské soutěži a permanentním stresu jednotlivců, následuje úplné zhroucení komplexu sociálního chování populace, což nakonec vede k zániku populace. Calhoun, však nabízí i příklad řešení.

Současná západní civilizace a její fáze podle Calhounova experimentu:

Jednotlivé civilizační okruhy na planetě mohou procházet různými fázemi Calhounova experimentu.

 • Od roku 1800 do cca 1980 - 2000, jsme byli ve fázi populační exploze (populace vzrostla 6x), start průmyslové revoluce
 • Nyní jsme ve fázi rovnováhy 1990 - 2020, kdy se současně vytváří závislost (éra blahobytu západní civilizace), civilizace se globalizuje, rostě bohatství na kterém jsme závislý, možností atd. klesá porodnosti, narůstá počet sexuálních úchylek, populace stárne, vytváříme roboty a virtuální realitu
 • Díky klimatickým změnám se zmenšuje plocha vhodná k životu a zvyšuje se hustota zalidnění, přestože populace nedosáhla vrcholu, který byl stanoven na cca 9 miliard lidí, fáze rovnováhy se dostává pod tlak klimatických změn a přecházíme do závěrečné fáze
 • Po roce 2020 vstupujeme do fáze degenerace, zkázy a chaosu 2020 -2032 (smrti, populace pouze stárne, vymírá a degeneruje, nastává nástup Technokracie a Metavesmíru), rezignovali na "společenské a rodinné funkce", spíme, jíme a staráme se pouze o sebe, část populace nemá zájem o opačné pohlaví,  někteří se věnují kultu svého těla, unikají do virtuální a rozšířené reality, dochází k hloupnutí zejména mladé populace, narůstá agresivita, stres, strach atd., jsme psychicky rozložení (naplňuje se duchovní a fyzická smrt jedinců), máme strach ze změny a budoucnosti, nejsme ochotni se přizpůsobovat (efekt vařené žáby), čeká nás kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (DVS) nebo jiná forma kontrolované společnosti (společnost řídí umělá inteligence místo člověka, která podporuje degeneraci lidstva, nastává "digitální potopa světa"), kde dobrovolně vstupujeme do "digitálních koncentračních táborů". Přecházíme do virtuální reality, kde vládne digitální diktátor. Místem, kde se naplní fáze zkázy budou zejména velké aglomerace, kde se koncentruje více jak 60 % světové populace na malé ploše - cca 3% plochy pevniny (velké aglomerace na pobřeží jsou také ohroženy stoupající hladinou oceánů) a tento trend koncentrace do měst dále narůstá. Klíčové, z pohledu dalšího vývoje, bude ale myšlení lidí (nikoliv jen místo pobytu). Právě blahobyt a závislost na virtuální realitě a technologiích budou klíčovými faktory. Odpoutáním se ze závislostí, změna paradigma jedince a společnosti, "otevřené srdce" a tvůrčí proces vědomého člověka je lékem na fázi zkázy a chaosu, která postihla degenerující populaci (digitální myšlení a závislosti). Změny, které probíhají ve fázi zkázy. umožňují zrychlený duchovní vývoj lidské populace (tzv. pod tlakem), tomuto vývoji brání nastupující digitální imperialismuskterý ovládá zejména mladou populaci na globální úrovni. Nad tímto procesem působí, někdy i nepozorovaně pro část populace, teraformace přírody (změna podmínek pro život na planetě Zemi, kterým se musíme přizpůsobit).
 • Fáze transformace a zrodu (2033 - dále) - nový počátek (změna paradigmatu jedince a společnosti, dokončený duchovní vývoj jedince, osvobození se ze závislostí) - "barevná společnosti" a vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii -dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislostí a boje o energii (boj znamená krádež energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu). Fáze procesu transformace a zrodu je spojena s nástupem věku Vodnáře (v rámci precesního roku) a je v souladu s ovulačním cyklem planety Země, která umožňuje v tomto období vznik nového vývojového druhu člověka (Homo Aquarius) v nových podmínkách na planetě Zemi. Pokud se to nepodaří, další pokus má lidstvo v dalším fraktálním cyklu za cca 26 000 roků. Zásadním ohrožením pro tento vývojový proces člověka je vznik Metaversa (digitálního vesmíru a Homo technologicus (digitální zombii)), který může nahradit současný reálný svět. Je to slepá ulička a i to má z hlediska poznání pro část populace význam a smysl.

Růst teploty o 2°C (450 ppm, rok 2035, ale možná již v tomto desetiletí) způsobí bod zlomu (systém a jeho současná rovnováha se rozvrací) a rychlé roztávání ledovců, stoupání hladiny oceánů a díky tomu dojde ke zmenšení plochy vhodné pro život na planetě minimálně o 20%. Podle světové banky je růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelný se životem civilizace, čeká nás pokles populace na cca 1 miliardu (Graeme Maxton, Zmena alebo kolaps 2019), či jeětě méně.

Když prof. Calhoun zjistil, kdy to se společností dopadne špatně, začal pátrat po tom, co udělat, aby to dopadlo dobře. A zjistil. Přinutil myši k zájmu o jiné. Přiměl je k interakcím a vzájemné pomoci. Pokud se chtěla myš napít, potřebovala k tomu jinou, aby jí na malou chvíli stlačila drobnou páčku. Pokud ta na páčce stála, voda tekla a myška se mohla napít. Pak se mohly vystřídat. Nucenou spoluprací jim zpestřil život natolik, že myši neunikaly ze společnosti, více si všímali jedna druhé, pěstovaly si sociální chování, každá z nich měla důležitou roli. Armagedon se nekonal.

Cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

 • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, uvnitř cyklu mají cykly fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem.
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury, která se skládá i různých poloh planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka (např. střídání glaciálu a interglaciálu, precesní rok, ročních období, dne a noci atd.)

Cyklus stromu je inspirací a základem teze, která vysvětluje exponenciální růst a následnou redukci populace: Během posledních 200 roků probíhala populační exploze (exponenciální růst), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x. Čeká nás transformace Homo sapiens v HOMO Aquarius, tato transformace probíhá jednou za 26 000 roků, - bod zlomu daný přechodem z věku Ryb do Vodnáře, pokud je dostatek energie. Proto v posledních 200 rocích roste exponenciálně populace (aby jedinci prošli transformací z duality - Homo sapiens v jednotu - HOMO Aquarius, dokončí se duchovný vývoj). Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na původní stav, cca 1 miliardu či níže. Naplní se Herakleitův princip a období bude označováno jako 6. vymírání živočišných druhů. Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků (precesní cyklus).

 • Polarita v dualitě umožňuje i duchovní rozvoj člověka (závislostní model otrok - otrokář) a díky rozvoji poznání a otevřením srdce se zvyšují vibrace člověka (člověk se stává vědomým), které se transformují na rezonanci lásky - stejnorodé přitahuje stejnorodé vibrace (dokončil se vývoj duše ve fyzickém těle a může probíhat vývoj na vyšší úrovni) a mizí strach, zklidňujeme se a vnímáme svou vnitřní sílu, která nás vede.

Atomizace (drobení) japonské společnosti a její možné příčiny:

Atomizace jedinců je jedním z příznaků rozkladu současné civilizace (viz. Calhounův experiment a Herakleitův princip). Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s myší, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým.

 • Prorůstání současné reality (tady a teď) a reality virtuální (virtuální digitální svět), lidé nemají potřebu řešit svůj skutečný život, protože ten virtuální jim vyhovuej, lze ho vypnout.
 • Koncentrace lidí ve velkých aglomeracích, které atomizují jedince s vydatnou podporou a nadužíváním sociálních sítích (dopaminová závislost).
 • Ekonomická emancipace žen, v minulosti o děti pečovaly téměř výhradně ženy; protože se ženy začaly zapojovat do nejrůznějších profesí a budovat si kariéru (dítě se stává překážkou), muži se k péči o vlastní děti příliš nehlásí, takže se děti cítí opuštěné, nemá o ně kdo pečovat (nemají pozornost, zájem, unikají do virtuálního světa), což zpětně vede k tomu, že se ani nenarodí, případně se jejich potenciální rodiče ani nesejdou.
 • Příčiny mohou být v rozkladu rodinných vztahů (spolupráce muže a ženy, odchod do velkých měst), důsledkem je útěk do jiné reality.
 • Mizí přirozená diverzita (různost), jeden z faktorů, který přispívá k zániku populací.
 • Individualizace zájmů muže a ženy, tím je vyloučena vzájemná spolupráce v rodině (společné tvoření rodičů, tzv. čchi rodiny), tento fakt přiživuje i systém orientovaný na výkon a zisk (tempo se stále zrychluje), nastává tzv. "začarovaný kruh".

Japonsko, Calhounův experiment v praxi:

Příkladem omezeného prostoru při relativně neomezených zdrojích je Japonsko. Podle údajů o světovém obyvatelstvu, které zveřejnil Populační referenční úřad USA, zaznamenává Japonsko největší pokles v počtu obyvatel ze všech zemí světa. V roce 2012 bylo Japonců přibližně 130 milionů. Při přetrvávajících trendech a porodnosti se odhaduje, že do roku 2050 klesne populace pod 95 milionů (je ve fázi zkázy a chaosu).

Vysvětlením možná může být fakt, že Japonsko je ostrov (a také stát uzavřený do sebe), který ztratil potřebnou diverzitu a jeho obyvatelé směřují ke kolapsu. Pokud by se podpořila diverzita, mohlo by dojít k zastavení tohoto procesu? Nebo existuje jiná cesta nebo stimul?

 • Zvířata mají společné vědomí (totéž uvádí Rudolf Steiner) jsou řízeny centrálně, nemají svobodnou vůli, na rozdíl od člověka, proto nelze přijmou nebo aplikovat závěry Calhounova experimentu na lidskou populaci.
 • Je zde však určitá podobnost se zánikem a potopením Atlantidy (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi) a nesprávným použitím technologií a experimentů, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa.
 • Nyní jsme již v tomto podobném bodě, také jsme se odklonili od vědomí (a také nevnímáme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, ale pouze tady a teď) a experimentujeme s technologiemi (proces se zrychluje) a může se opakovat podobná situace, která vyústila v potopu světa.

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu (jako myši v Calhounově experimentua hrozí zánik podobný "zániku a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost v minulosti a možnost v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent živlu země a ohně, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v duchovním vývoji.

Nyní jsme již v bodě rovnodennosti (v rámci precesního roku), také jsme se odklonili od vědomí (a také nevnímáme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, ale žijeme pouze tady a teď, nevidíme, nebo přehlížíme důsledky našich činů vůči člověku a planetě) a experimentujeme s technologiemi (proces se zrychluje) a může se opakovat podobná situace s využitím elementu země a ohněkterá vyústila v potopu světa, kdy působil element vody a vzduchu.

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená polarita v dualitě - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach, bojuji) a vycházím z tunelu, otevírám své srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace otevřením svého srdce, měním svoji matrici a dualita se transformuje v rezonanci lásky - univezální vědomí) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk Homo Aquarius má otevřené srdce, přijímá a sdílí, je vzájemně souvislý, vědomý v dynamické rovnováze a harmonii, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace, otevírám své srdce a napojuji se na prapodstatu) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se ze závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk lásky" (změna myšlení, změna současného paradigma), který umožňuje hromadnou transformaci (a je současně varováním) a také vznik nového vývojového druhu člověka v souladu s ovulačním cyklem planety Země, který je provázán s přechodem do věku Vodnáře v rámci precesního cyklu planety. Pokud se to nepodaří, další pokus má lidstvo za cca 26 000 roků. Zásadním ohrožením pro tento proces je vznik Metaversa (digitálního vesmíru a Homo technologicus (digitální zombii)), který může nahradit současný svět.

 • Tunelové vidění (tma) - víra je slepá (ne-rozum, ne-logika, nevědění), člověk opakuje to, co slyší od "vzdělanějších", je potlačen rozum i intuice a vzniká iluze a závislost.
 • Černobílé vidění - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění, podsunuté pravdy od jiných) - rozum (víra je potlačena rozumem, logikou, egem), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje, analyzuje. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje metamorfóze (2020 -2032, přechod do věku Vodnáře, fáze zkázy v Calhounově experimentu a vznik Metaversa).
 • Barevné vidění (barevný svět, jedinec si uvědomuje, že je duchovní bytost a je vědomě propojen se Stvořitelem, jde o prožité vlastní vědění) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vesmírné vědomí - jednota, která propojuje vše v dynamické rovnováze a harmonii).  
 • Proces " otevřené srdce" je provázán (je nástrojem, pomůckou pro pochopení) se vznikem nového vývojového druhu člověka (HOMO Aquarius), který je výsledkem duchovního vývoje člověka a ovulačního cyklu planety Země, v rámci precesního roku, v nastupujícím přechodu do věku Vodnáře. Jsme na křižovatce, pokud se "porod" nepodaří další pokus má lidská populace za cca 26 000 let a směřuje díky digitálnímu myšlení ke vzniku Homo technologicus (digitální zombii) a Metaversa.

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomím. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá), který odebírá energii a poznání (blokuje osobní a společenský vývoj). Ale naopak pozornost dáváme tomu, co nás naplňuje (tím vytváříme energii a nemusíme o ni bojovat ve vnějším světě a nejsme na energii z vnějšího světa závislí) a tím se posouváme k vědomí (do svého srdce, zklidňujeme se, vnímáme svůj vnitřní hlas), stáváme se tak vědomým člověkem, který je příkladem pro ostatní.

 • Tam, kde směřuji svou energii (zájem, pozornost), to podporuji a naopak, co nemá energii v mé realitě, to zaniká.

V jaké vývojové fázi se nachází civilizace?

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém procesu civilizací přesouváme do nejnižšího stupně "závislé společnosti" - Technokracie (doba tma, otroctví, závislost, agresivita, popření demokracie, digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy. Níže je uvedena zjednodušená možná interpretace vývoje a vývojové fáze DVS.

 • Vznik internetu na počátku devadesátých roků minulého století - 1.fáze budování prostředí, základy (počátek degenerace populace, rozvoj digitálního myšlení a další odklon od přírody).
 • Vznik sociálních sítí a přechod komunikace na síť (do digitálního prostředí), vytvoření závislosti na sociálních sítích prostřednictvím internetu - 2.fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislosti, ovlivňování vědomí lidí (stěny domu).
 • Masové globální zadlužování států a v posledním období fáze rozkladu dojde ke zchudnutí většinové populace, rozvíjí se digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010) . Spolurozhodování, cenzura, ovlivňování a kontrola veřejného dění technologickými firmami, rozklad rodin, kontrola a atomizace obyvatel, postupný přechod do virtuální reality (digitálního prostředí) prostřednictvím DVS s podporou národních států. Epidemie koronaviru (od března 2020) a zástupný konflikt na Ukrajině urychlily nástup Technokracie a tím odstartovaly zrychlený nástup nového společenského řádu (končí doba vlády ropy a začíná období vlády elektrické energie, které máme nedostatek v daném čase, prostotu a její cena roste), kde dominantními ve všech oborech se stávají technologie a člověk je odsunut do pozadí - 3.fáze rozkladu stávajícího systému (rodiny, národních států a demokracie).
 • Pořádek a řešení zajistí Technokracie a digitální globální diktátor (digitální bůh)  - 4.fáze globální digitální diktatury (střecha domu DKT - dokončení a kolaudace, zabydlení), byla odstartována v březnu 2020 a dobíhá fáze rozkladu stávajícího systému (degenerace populace a její kolaps, je naplněno všech 7 zákonů zániku civilizací).
 • Na pozadí celého procesu probíhá osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - 5.fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experiment) a vznik "barevné společnosti" (změna paradigmatu, rozvoj společnosti v duchovní oblasti a vznik nového vývojového druhu člověka HOMO Aquarius v souladu s ovulačním cyklem planety v rámci precesního cyklu), lidé preferují lidský faktor a co nemá energii a pozornost, to zaniká.

To, čím procházíme, je nutný vývojový proces. Polarizace (polarita v dualitě) a změna přírodních podmínek urychluje vývoj jedinců a civilizací), aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe, jako lidskou bytost, která má jak duchovní, tam materiální složku a je propojená s přírodou a Universem (nikoliv umělý by-pass prostřednictvím digitalizace a virtuálního prostředí, které je slepou uličkou).

Calhounův experiment,více

Redukce populace

Pád světového měnového systému 

Transformace, metamorfóza

Yuval Noah Harari:  Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století 

Schumannova rezonance

 více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Calhounův experiment, zprávy v tisku a souvislosti.

29.4.2024 "Kolaps začne." Byla pojmenována hlavní hrozba pro lidstvo. Do poloviny století nebude 76 procent zemí schopno nahradit svou populaci. Pro prostou reprodukci populace musí jedna žena v průměru porodit za svůj život alespoň 2,1 dítěte. Ukazatel celková míra plodnosti (TFR). Na začátku minulého století to bylo skoro pět a pak šly prudce dolů. Vědci se domnívají, že pokles plodnosti odráží takzvaný demografický přechod. Tento koncept se objevil v polovině minulého století a v dnešní době dostává stále více důkazů. Předpokládá se, že země mají tři fáze vývoje. 

 • Zpočátku je porodnost a úmrtnost vysoká a populace zůstává nízká. 
 • Pak díky pokroku v medicíně klesá úmrtnost, zlepšují se životní podmínky, prodlužuje se délka života a prudce přibývá populace. Zároveň klesá porodnost.
 • Ve třetí fázi je porodnost a úmrtnost nízká, vyrovnaná a počet lidí je stabilní. Země s TFR pod 5,5 jsou podle propočtů ve druhé fázi. Dnes je to celý svět.

V roce 1972 představili členové Římského klubu zprávu "Hranice růstu", která popisovala scénáře vývoje lidstva. Pět z nich vedlo nejprve k vrcholu přelidnění do poloviny 21. století na úrovni 10-12 miliard lidí a poté k prudkému poklesu životní úrovně. Předpověď způsobila velký rozruch, byla ve světě aktivně diskutována a kritizována. Fakta jsou však tvrdohlavé věci. Jednou za deset let jsou scénáře modelu World3 použitého ve zprávě revidovány a porovnávány s pozorováními. Australský výzkumník Graham Turner tak v roce 2014 spočítal , že svět se hýbe podle scénáře Podnikání jako obvykle (jako by se nic nestalo), podle kterého se kolem roku 2020 zpomalí růst životní úrovně v důsledku vyčerpání přírodních zdrojů. a s Kolaps začne v roce 2030. Pokud se ukáže, že stále existuje dvakrát více zdrojů, než se věří, bude aktivován scénář Běžný provoz - 2 (BAU2).

Žádná z 12 navržených možností ani s kolapsem nevede k úplnému zmizení lidí, ale vyhlídky jsou mizerné. Bylo by vhodnější použít scénáře Komplexní technologie (CT) nebo Stabilizovaný svět (SW). První zahrnuje mnoho technologických řešení, která pomáhají vypořádat se se světovými problémy, včetně znečištění. Pro "stabilní svět" je třeba kromě technologií zdůraznit i sociální otázky. Mimo jiné - kontrola nad velikostí rodiny, záměrné omezování průmyslové výroby, zaměření na školství a zdravotnictví. To je jediný způsob, jak se vyhnout poklesu,

Nedávno vědci z Německa revidovali model a dospěli k závěru, že mezi BAU a BAU2 není žádný velký rozdíl a kolaps je nevyhnutelný několik let po populačním vrcholu. Podle výpočtů k tomu dojde v letech 2024 až 2030 kvůli vyčerpání zdrojů, kterého bude dosaženo před kritickým znečištěním.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

31.1.2021 Číně hrozí populační krize, varují demografové a sociologové. Klesá zájem o sňatek, klesá porodnost a naopak roste věk vstupu do manželství. Na vině je podle odborníků politika jednoho dítěte, emancipace i pracovní podmínky. V Číně přibývá mladých lidí, kteří odkládají nebo dokonce odmítají sňatek. Za šest let se počet párů, které se rozhodly vstoupit do manželství, snížit o 41 %. Zatímco v roce 2013 proběhlo později 23,8 milionu svateb, o šest let to bylo už jen 13,9 milionu, uvádí statistický úřad. Příčinou je rostoucí blahobyt, vzdělání a emancipace žen v nezdravé podobě.

 • Komunistická strana se obává hrozící populační krize, která výrazně narušila ekonomickou a sociální stabilitu celé země. "Manželství a reprodukce spolu úzce souvisejí. Menší počet manželství bude mít vliv na porodnost, což zase ovlivní ekonomický a sociální vývoj země.
 • Čínské úřady pokles počtu manželství přisuzují následkům politiky jednoho dítěte, která vešla v platnost v roce 1979. Demografové už několik let varují před populační krizí, už v roce 2014 totiž počet obyvatel v produktivním věku začal klesat poprvé za více než třicet let. Následující rok čínská vláda oznámila konec politiky jednoho dítěte, počet dětí byl ale stále omezen na dvě. Ani toto uvolnění ale nezabralo a porodnost i zájem o sňatek nadále klesá.
 • Od roku 2016 pak začal počet žen převyšovat počet mužů na vysokých školách (52,5 %) iv postgraduálním studiu (50,6 %). "S vyšším vzděláním ženy získaly ekonomickou nezávislost, takže manželství již není nutností, jako tomu bylo v minulosti."
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snatku-ubyva-zalozeni-rodiny-se-odklada-cina-se-obava-populacni-krize-140166# 

20.12.2020 Japonský premiér Jošihide Suga dal naději párům snažit se zplodit potomky slibem, že jim vláda uhradí z veřejného zdravotního pojištění nemalé náklady na umělé oplodnění. V projevu ujistil poslance v parlamentu, že se hodlá dlouhodobě zabývat nízkou porodností.

Finanční podpora dětí ze zkumavky začne v roce 2022 a bude pokrývat více než dvě třetiny nákladů. Mezitím vláda bude zájemcům poskytovat v závislosti na výšce příjmu na pořízení potomka ze zkumavky zvláštní sociální dávky. V Japonsku není neplodnost úředně pokládána za nemoc, takže si její léčení zatím ľudia hradit sami. Páry vyjde jedna léčba na několik stovek tisíc jenů, tedy na desítky tisíc korun. Některé za dvojici milionů kúru ale utratí během několika let jenů. Plodnost (fertilita), tedy průměrný počet dětí, které se během života narodily, dosáhly v Japonsku v roce 2019 1,36. Přitom hodnota 2,1 je čerstvá proto, aby obyvatelstvo neubývalo. Denně obyvatel ve třetí největší ekonomice se počet světa snižuje o tisícovku.

Vláda předloni vyhlásila cíl dosáhnout fertility 1,8 a v tomto východisku se jí podpora umělého oplodnění zdá rozumným. Už před více než deseti lety přijal parlament z iniciativy kabinetu zákon, podle kterého na mateřské zůstat jeden z rodičů do prvního roku dítěte a přitom pobírat až dvě třetiny platu. Japonská populace dnes čítající 126 milionů podle matematických modelů poklesne do roku 2053 pod sto milionů. V roce 2065 bude podle Národního ústavu pro výzkum obyvatelstva a sociální zabezpečení žít v posledním císařství světa 88 milionů lidí, přičemž 38 procent z nich bude starší než 65 let.  Japonci kromě toho, že nechci mít potomky, odmítají i sex. Jak napsal deník The Japan Times, až čtvrtina z nich ve věku od 18 do 40 let nemá sexuální zkušenost s heterosexuálním partnerem. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/japonsko-chce-vic-deti-priplati-40345494#

9.11.2020 Robotika kráčí mílovými kroky za snem vytvoření člověku podobné bytosti. Na této strastiplné cestě však zaznamenala již řadu bizarních odboček. Tou poslední je vytvoření robotické ruky, která má pomoci svobodným mužům nahradit slastný pocit, když se s přítelkyní vodí za ruce. Není ani příliš divu, že tento vynález vznikl v Japonsku.

 • Nazývají ho Osanpo Kanodžo (v překladu Přítelkyně na procházku) a jde o robotickou ruku, kterou si člověk toužící po dotyku připne na paži.
 • Robotická ruka reaguje na stisk stiskem a je vyrobena z materiálů, které na dotyk odpovídají dotyku lidské ruky.
 • Pro zvýšení autenticity lze do ruky vsunout vlhký hadřík, který posléze simuluje nervózní lehké pocení dlaní.
 • Ruka je navíc parfémovaná dámským šamponem a zájemce si může stáhnout aplikaci, která mu bude přehrávat zvuk dámských kroků a šustění šatů.
 • Iluze dívky kráčející zamilovaně ruku v ruce po mužově boku pak má být dokonalá. 
 • Podle tvůrců ruka může dobře nahradit nedostatek lidského kontaktu, zejména v době, kdy jsou lidé kvůli pandemii právě od kontaktu odrazováni.
 • Osanpo Kanodžo pak může sloužit nejen jako náhrada dámské společnosti, ale i jako univerzální společník. 

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/nemate-pritelkyni-nevadi-japonsti-vedci-vytvorili-specialni-robotickou-ruku-40341711#

2.4.2020 Z hlediska evoluční biologie jsme se stali přemnoženým druhem. A jako každý přemnožený druh jsme náchylní k epidemiím, které nejsou ničím jiným než přirozeným autoregulačním mechanismem. Díky porušení rovnováhy vysílá proti nim armádu těch nejmenších a nejzákeřnějších útočníků - virů, které při svém šíření využívají dvě hlavní metody globálního kapitalismu - znásilnění přírody a migrace. Lidstvo v uplynulých 40 letech poznalo AIDS, ebolu a nyní i koronavirový SARS. Z epidemiologického hlediska není pro dnešní lidstvo větší nebezpečí, než jsou právě viry. Celá světová věda a medicína nemá proti současné pandemii koronaviru, který je vysoce nakažlivý a způsobuje smrtelný zápal plic, prakticky žádné účinnější řešení, pokud pomineme plicní ventilátory, kterých je ale pro jejich nákladnost ve zdravotnických systémech ve vztahu k potenciálnímu počtu nemocných velmi málo.

To vše by mělo přivést lidstvo k sebereflexi, skromnosti a úctě k přírodě. Ale to by byla naivní představa. Tato pandemie ještě lidstvo nepoučí. Nebude totiž (doufejme) příliš zničující a hlavně bude teprve první z řady těch, které přijdou později. A ty už budou horší. 

Ale na lidstvo bohužel přijdou od přírody v dohledné době rány i z jiných stran. Jejich společným jmenovatelem je globální změna klimatu a jejím hlavním projevem bude sucho. Teprve poté lidé zase přijdou k sobě, až si budou vařit lebedu. Ale nepředbíhejme. Jsme teprve na začátku. 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-koronavirus-jako-vzkaz-prirody-lidstvu?

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem. 

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne 
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. 

Zdroj: http://bohatstvizivota.blogspot.com/2015/01/mysi-raj-upadek-spolecnosti.htm

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo