Přírodní zákony

Přírodní zákony podle prof. Staňka

Další přírodní zákony:

procesy v přírodě probíhají v cyklech (mají fraktální strukturu), které se opakují, ale průběh v jednotlivých cyklech jsou nepředvídatelné. Všechny přírodní zákony jsou KVANTOVĚ provázané, prolínají se a také současně dochází k jejich polarizaci (kdy nastávají extrémy a akumuluje se energie)

 • Cyklování spojené s pulzováním (koloběh), koloběh (něco umírá, aby se mohlo něco nového narodit) je pravidelný, vrámci jednotlivých cyklů probíhá vývojová transformace (hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují) a ta je nepředvídatelná (například jaro - léto- podzim -zima, nebo den a noc), tedy cykly se pravidelně opakují, ale vývoj v rámci jednoho cyklu je nepředvídatelný,  (například jaro - léto- podzim -zima, nebo den a noc), Příkladem může být i planeta Pluto: všechno má svůj konec jen „FORMA“ umírá, život sám pokračuje dále (např. konjunkce Pluto a Saturn leden 2020).
 • PŘEDVÍDATELNOST (provázaný tok logických a nelogických souvislostí), cykly jsou předvídatelné (pravidelní střídání dne a noci, ročních období), ale průběh v rámci jednotlivých cyklů je nepředvídatelný
 • Homeostáza (rovnováha uvnitř i vně, např. člověk, rodina, společnost, příroda, planeta, UNIVERZUM), dynamická rovnováha JIN a JANG v prostoru (akce a reakce, rovnováha dávání a braní, dostředivost a odstředivost, chaos a řád atd.), jde o neustálý pulzující tok (pohyb a klid)
 • Co je na nebi, to je na Zemi a naopak
 • DIVERZITA (různorodost a její plasticita) vnitřní a vnější, které pulzuje v závislosti na klimatických podmínkách
 • POLARITA akce-reakce provázaná v neurální síti (nic nevzniklo náhodně, vše je provázané), JIN a JANG v 3D prostoru pulzuje mezi póly (ničivá síla vody a země pulzuje) kosmický rok, (co je nahoře, to je i dole, makrokosmos a mikrokosmos). Polarita (Jin a Jang) a proudící informační tok (neustálý koloběh, cyklování, pulzování atd.), od 4. dimenze výše neexistuje dualita (dualita je například vyvolaná tím že lidé soudí ostatní) nebo střídáním dne a noci (pokud se dostaneme mimo planetu Zemi - střídání dne a noci není), od určité dimenze věci jen jsou - neumíme to z našeho pohledu poznání popsat, pochopit atd. (Mudr. Štefan)
 • PLASTICITA, neustálé propojování všeho se vším (neustálý tok energie a komunikace)
 • Dynamická rovnováha člověka a Přírody v UNIVERZU polarita (JIN a JANG v 3D prostoru, v Indii jde o tzv. KARMU), zákon zachování energie, akce a reakce CHAOS A ŘÁD, KARMA a DHARMA, DUALITA (co je nahoře, to je i dole a naopak). Vše je v UNIVERZU vzájemně obousměrně propojené (jak vně, tak i uvnitř člověka)
 • Odstředivý (rozpínání) a dostředivý (sršťování) pohybteplo a chlad (Josef Zezulka) příkladem může být i Herakleitův princip, který tak pojmenoval prof. Miroslav Bárta
 • VRSTVENÍ, vody v oceánech , půdy a vzduchu v atmosfeře, jednotlivé vrstvy jsou vzájemně provázané v jeden celek, který je dále propojen v celém ekosystému Země a s UNIVERZEM
 • INFORMACE (duch, nemateriální složka nebo energie, které nemají polaritu) se v UNIVERZU neztrácí, a jsou v neustálém toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU (zanechávají paměťové informační stopy - engramy)
 • Důležitá je také „VÍRA“ (v sebe, vnitřní integritu, ve vlastní schopnost překonávat svoje vlastní meze poznání s využití soustředěné pozornosti, odolnost získaná a prožitá v procesech sebepoznání a vývojových transformacích, víra v sebe, která je v dynamické rovnováze uvnitř a vně, se tak stává „pevným bodem“)
 • KOLOBĚH vzniku, růstu a zániku (cyklování, neustálý tok, pulzování, metamorfóza), vývoj (tvoření) prochází kvalitativní změnou během krátké doby (pulz) pomocí tvůrčích principů, kterými jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad. Pluto: všechno má svůj konec jen „FORMA“ umírá, život sám pokračuje dále (konjunkce Pluto a Saturn leden 2020)
 • Zlatý řez (Tomáš Pfeiffer)
 • METAMORFÓZA, hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují v průběhu cyklu (Tomáš Pfeiffer)
 • ČASOVÝ FAKTOR (čas - 4. dimenze), UNIVERZUM je bezčasové a na Zemi z lidského hlediska vnímáme čas (pulzuje časovost a bezčasovost – plasticita času CHRONOS a KAIROS)
 • MAGNETISMUS SPOJENÝ S ROTACÍ (5. dimeze), rotace Země kolem Slunce podporuje střídání dostředivého a odstředivého pohybu a tím současně i střídání chladu a tepla, to vše podporuje plasticitu a dynamickou rovnováhu celého ekosystému
 • Rezonance (Schumannova rezonance), rytmus
 • Proces dělení a skládání
 • ZRCADLO (zrcadlení) A STÍN (zákon přitažlivosti a zrcadlení), vše v UNIVERZU obsahuje zrcadlo a stín (je současně zrcadlem i stínem a naopak)
 • KVANTOVÉ PROVÁZÁNÍ, vše je propojené se vším v prostoru, čase, informačním toku a v „nám neznámých X parametrech“ (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, protože se mění částice a ne čas)
 • Základní zákon vesmíru je v pochopení významu čísel 3-6-9, (Nikola Tesla), RODINA, ROD, NÁROD, TO JSOU KOŘENY PŘEDKŮ (přítomnost, minulost, budoucnost je provázaná) jsou propojené na vnitřní a vnější úrovni. To, co existuje za čísly 3 a 9 (body obratu) je „bod zlomu“ a nový vývojový tok, (informační tok pulzuje v dynamické rovnováze mezi póly 3 a 9, po překročení těchto mezních bodů dochází k pulzové změně prostřednictvím transformačního bodu zlomu)
 • Bezpečnostní protokoly  „body obratu“ (hranice, mezní body mezi kterými pulzuje život), po jejich překročení se obvykle systém hroutí (imploze, exploze), nastává „BOD ZLOMU“ a následně na starém vzniká nové v dynamické rovnováze s UNIVERZEM
 • Slunce a planety představují časové duchovní působení (ovlivňování) v UNIVERZU (astrologie)

Důležité pro pochopení přírodních zákonů jsou voda a mikroorganismy (jejich stagnace nebo tok, (ne) pulzování mezi dvěma polaritami), zajišťují informační tok a propojení v dynamické rovnováze člověka, Přírody vUNIVERZU. Jinými slovy mikroorganismy společně s vodou jsou klíčovými hybateli a harmonizátory koloběhu života v dynamické rovnováze v UNIVERZU (toto je neověřená teze laika).

Nyní probíhá destrukční proces („bod zlomu“ a nástup digitálních technologií, umělé inteligence a virtuální reality), kdy se lidstvo vzdaluje na vývojové ose od přírodních zákonu: přírodní zákony – lidské zákony digitální zákony (přichází virtuální svět, zákony a nástup Technokracie). „BOD ZLOMU“ je vlna Tsunami, které je příležitostí i ztrátou. Je na každém z nás, jakou cestu si vybereme (na vlně, nebo proti ní).

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

 

0 produktů