Barevná společnost

Život na planetě je globálně ovlivněn lidskou činností a to podpořilo zrychlování změn klimatu, které může příštích desetiletích (období metamorfózy) vyústit v masové vymírání lidské populace (na cca 1 miliardu, při růstu průměrné teploty o 3-4 °C a při ekvivalentu CO2 nad 450 ppm). Na to, aby lidská populace byla schopna zmírnit tento proces, je nutná globální transformace společnosti za účasti všech národů a lidí, prostřednictvím transformace západního způsobu života (USA a Evropa) na nový civilizační model.

 • Lidem pořádně nikdo nevysvětlil, jaké bude mít současná situace (kdy žijeme na dluh přírody, roste neustále spotřeba a HDP, honíme se za ziskem a nemáme čas, tlačí na nás klimatické změny atd.) důsledky pro celou civilizaci v následujících desetiletích. Tak proč vůbec něco měnit??
 • Čeká nás nový ekonomický systém včetně přehodnocení peněžního, soudního, politického, zdravotního, zemědělského, vzdělávacího systému atd., bude to nástup Technokracie?
 • na tuto otázku dává některé odpovědi kniha Zmena alebo kolaps (2019 Graeme Maxton)
 • Jak překlenout rozpor mezi možnostmi, které nám nové technologie nabízí a co nás čeká civilizaci díky klimatickým změnám a životu na dluh? Jsou to 3 věci: sjednocení na společném cíli (nechceme žít na dluh našich potomků), obnova důvěry mezi sebou, musíme se vrátit k pravdě, která je nepříjemná, ale osvobozuje nás a musíme si řici, kde jsme a jakým způsobem (prof. Peter Staněk).
 • Osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experimentu) a vznik "barevné společnosti" (změna paradigmatu společnosti), co nemá energii a pozornost, to zaniká.
 • Novou zemi nelze rozumově vytvořit, ale na tu musí současná civilizace "vývojově duchovně dozrát" prostřednictvím postupné globální duchovní transformace (v desetiletí metamorfózy). Tento proces podporuje informační a energetický tok (obnovení propojení jiskry v nás s prapodstatou), který je spojen s nástupem věku Vodnáře a cyklicky se opakuje - platónský rok. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje. To je důležitý proces proto, aby mohla vzniknout nová společnost na nových základech. Hybatelem tohoto procesu je cesta v k vědomému člověka - HOMO Aquariuskterého neovládá vnější svět, ale řídí se svým vnitřním hlasem, který je v souladu se Stvořením.
 • více o barevné společnosti

Fáze vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelu, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci, dochází ke změně paradigma jedince i společnosti) všemi smysly, který je vzájemně propojen otevřeným srdcem do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".

Jak by mohla vypadat „Nová barevná společnost budoucnosti“ (NBSB), AHA PŘÍRODA?

Toto je velmi zajímavá otázka na zamyšlení, na kterou nemám jasnou odpověď. Podvědomě cítím, že vše dobré pro člověka a Přírodu můžeme ze současného systému převzít. Ale bude to stačit pro novou společnost a její fungování? Klíčovým parametrem, co pohání současnou materiální společnost (vhání pomyslně krev do žil) můžeme nazvat „ZISK“, který má zdatné pomocníky v podobě „SPOTŘEBY a DLUHŮ“.  Ale je tu i „ČAS“, který se neustále zrychluje a dostává nás pod tlak, hraje tedy také klíčovou roli. Spojení těchto 3 klíčových slov (ZISK, SPOTŘEBA, DLUHY) v současné materiální společnosti (závislost na zisku, spotřebě a tím i dluhu), dle mého názoru laika, určitě nemůže být základem v Nové společnosti budoucnosti (Společnost 5.0). První, co mě napadá je, že nás čeká na přechodové cestě mezi dvěma společenskými řády (2D model) splacení současných dluhů, omezení spotřeby, možná redukce obyvatel způsobená přicházející transformací a pojmenování nového klíčového faktoru, který bude pulzujícím činitelem v Nové společnosti budoucnosti místo ZISKU. Napadá mě otázka: nemůže být tím pulzujícím hybatelem „ŽIVOT v Přírodě“? Dalším neméně důležitým procesem, který doprovází tuto změnu, je i změna (uvědomění, poznání, realizace) uvnitř jednotlivce (posun do úrovně 3, vzájemně závislý). Pokud budou, tyto podmínky splněny může vzniknout Společnost 5.0 (BAREVNÝ SVĚT) v 3D modelu, kde existuje vzájemná homeostáze člověka, Přírody a Univerza. Současná civilizace pulzuje mezi dvěma modely:

 • Člověk je závislý na společnosti a západní společnost chce člověka řídit a ovládat, zaniká tak přirozená různost a pestrost společnosti (nástup kontrolované společnosti podobě tzv. TECHNOKRACIE)
 • Člověk je nezávislý na společnosti, společnost ho neřídí a neovládá, člověk má odpovědnost sám za sebe a je součástí celku skterým je v dynamické rovnováze
 • Klíčovými parametry nové společnosti bude víra v sama sebe, vzájemná tvořivá spolupráce, důvěra, čas, různorodost, odpovědnost, homeostáze s Přírodou a Univerzem. Důležitým pojítkem těchto parametrů a jejich realizace je změna paradigmat člověka (vývoj, transformace, poznání, posun do 3D modelu JIN, JANG v rovnováze s duchovním rozměrem)
 • Více vývojová triáda jednotlivce i společnosti (závislý, nezávislý, vzájemně závislý) s pulsovou vývojovou metamorfózou (tzv. „bod zlomu“) v toku dynamické vzájemně oboustranně provázané rovnováhy v UNIVERZU

BEZ klíčového POSUNU JEDNOTLIVCE VE VÝVOJOVÉ FÁZI METAMORFÓZY  (sebepoznání, sebeovládání) na úroveň 3 a stejném VÝVOJI SPOLEČNOSTI NENÍ MOŽNÁ ZMĚNA současného modelu kapitalistické SPOLEČNOSTI, důležité je ale také vhodné načasování v souladu s PŘÍRODOU A UNIVERZEM!

Jaké hodnoty mohou být základem nové Barevné společnosti v budoucnosti?

Vzhledem k různorodosti si myslím, že hodnoty a cíle budou velmi odlišné a budou procházet vývojovým procesem, který bude ovlivněn přírodními cykly, vývojem jedinců (vědomý člověk) a vývojem v jednotlivých oblastech společnosti na celé planetě. Inspirovat se můžeme v historii a zalistovat v knihách a znovu objevit již objevené a zkušenostmi prověřené například:

 • Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.“ (Konfucius)
 • Důvěra, zodpovědnost, tvořivá spolupráce, víra v sebe, ochota si říkat a přijímat mezi sebou pravdu
 • Sedm tučných krav a sedm plných klasů znamená sedm let, a sedm hubených krav a sedm slabých klasů znamená dalších sedm let. Přijde sedm let, kdy bude v Egyptě hodně jídla. Potom přijde sedm let, kdy bude jídla velice málo.‘ (Faraonův sen, Josef Egyptský), nauč se spořit a pochop co je bída, je to pravidelný cyklus, když ho znáš dokážeš se připravit
 • Víra jedince v sebe a současně informační materiální a duchovní tok, který je v Homeostázi člověka, civilizace a Přírody v UNIVERZU
 • Zákony Přírody, které jsou vypozorované v Příroda (Příroda se jako jediná, dle mého názoru dokáže regenerovat a přizpůsobovat se měnícím cyklům na planetě v UNIVERZU), tyto zákony prochází neustálým vývojem ve vzájemném dynamickém provázaném toku v UNIVERZU
 • Královské dělení ve společnosti (sytý hladovému nevěří), žijeme v blahobytu (zapoměli jsme, že v polovině minulého století byla i bída), přestáváme si vážit Přírody a běžných věcí kolem sebe (vše přepočítáváme na peníze, žijeme na dluh, měřítkem je moc a majetek), chceme stále více, z Přírody jsme si udělali pouze otroka, nestačí tak rychle regenerovat (žijeme na dluh Přírody)

Jaké jsou nutné podmínky pro vznik "Barevné společnosti"?

 • Po fázi chaosu (fáze tmy, kolaps, transformační proces), se vytvoří prostor pro vznik Nové země, která bude výsledkem tvůrčí činnosti probouzejících se a vědomých lidí, kteří budou propojení se Stvořitelem, celý proces bude probíhat s ovulačním cyklem a inteligencí planety Země (přechod do věku Vodnáře, pokud se proces nepodaří, další pokud bude za cca 25 000 roků).
 • Nová země je vývojovým milníkem (Imploze) na fyzické i duchovní úrovní a znamená opětovné propojení se Stvořitelem po "prvotním hříchu" Adama a Evy (symbol odpoutání od Stvořitele - velký odklon vědomí), ke kterému může dojít pouze tehdy, pokud se propojí vývoj jedinců (lidstva) a planety ve vzájemné harmonii a dojde po fyzickém i k duchovnímu oplodnění.
 • Transformace s metamorfózou a pulsovou emotivní výchovnou změnou, dojde ke změně myšlení, pohledu a žití, které bude v homeostázi s Přírodou (vědomý člověk s otevřeným srdcem). Jedinci, společnost a civilizace projde výchovným procesem (občanská, lokální nebo globální vojenský konflikt, nástup Technokracie).
 • Bude ochota civilizace na celoplanetární spolupráci, lidé se budou řídit přírodními zákony a pochopí, že lidské zákony jsou nedokonalé a mají "rakovinu".
 • Důležité je vhodné načasování transformační změny v souladu s planetarními cykly v UNIVERZU (řetězení transformačních sil s řetězením bodů zlomu, kdy dojde k "transformačnímí výchovnému dobu zlomu".
 • Lidé vymění individuální myšlení a honbu za ziskem (kapitalismus 21. století) za spoluprací všech ve prospěch celku (konkurence v současné podobě se stává destruktivním procesem) s ohledem na různost jednotlivců.
 • Osobní svoboda je spojená s odpovědností a morálními hodnotami.
 • Obnova důvěry, kultury, hodnot, morálky, rodiny jako základního pilíře nové civilizace.
 • Práce je tvůrčí proces, který nám přínáší radost a smyl života, vývoj poznání.
 • Nové technologie a robotizace bude sloužit ve prospěch celku (již nebudou nástrojem pro další růst zisků pro úzkou skupinu osob na úkor celku) a umožní nové civilizaci další rozvoj a nové objevy. Technologie využívající principu spalování (exploze, expanze) budou nahrazeny. Odpor a teplo, které vznikají v konvenčních strojích, jsou projevem nesprávného (opačného) pohybu látek, který vede k destrukci přírody a postupně i lidstva. Technická zařízení by měla být navržena tak, aby se látky (nejčastěji voda a vzduch) pohybovaly přirozeně po spirálovitých drahách (vířivý pohyb), stejně jako například solární systém. Správný pohyb látek ve vhodném prostředí má vést k uvolnění přírodních konstruktivních sil, jakési přidané hodnoty, nad rámec dodané a vydané energie, a slouží k transformaci látek na jiné (i v rámci evoluce), Viktor Schauberger.

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

 

 

 

 

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo