Dyslexie

Specifické vývojové poruchy učení

Některé děti mají problém se čtením, matematikou, psaním nebo praktickými činnostmi ( dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie atd.), ačkoliv jejich inteligence je dobrá a netrpí ani například zrakovou nebo sluchovou vadou a v jiných předmětech ,než je ten „jejich“ problematický, mohou podávat dobrý nebo vynikající výkon. Školní neúspěch v některé konkrétní oblasti, který je v očividném rozporu s ostatními schopnostmi dítěte, může být zapříčiněn některou z vývojových poruch.

Vývojové poruchy učení mohou souviset s nerovnoměrným vývojem centrální nervové soustavy, nedostatečnou spoluprací jednotlivých center mozku, nebo drobným poškozením mozku v těhotenství nebo při porodu.

Problém může vycházet z oslabení některé z poznávacích funkcí -například snížená schopnost zrakové nebo sluchové diferenciace může způsobovat problémy při osvojování čtenářských dovedností.

DYSLEXIE

Je to porucha schopnosti naučit se číst u dítěte s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí. Dítě má v oblasti čtení horší výkon než v jiných předmětech, čte pomalu, obtížně slabikuje, nebo naopak čte rychle, zbrkle s mnoha chybami, slova si domýšlí. Přeříkává si potichu písmena a teprve potom vysloví slovo nahlas. Někdy není schopno sledovat očima souvisle řádek nebo přecházet plynule z řádku na řádek. Vázne porozumění textu, dítě se natolik soustředí na proces čtení, že mu uniká smysl přečteného.

Tyto problémy se mohou na počátku výuky čtení vyskytnout v určité míře u každého dítěte, proto je velmi důležité odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, aby se odlišila vývojová porucha od jiných příčin čtenářského neúspěchu-např. zraková vada, menší nadání nebo nesprávný pedagogický přístup. Pokud se skutečně jedná o vývojovou poruchu čtení, nemá smysl dril a nadměrné procvičování. V tomto případě je třeba použít specializované metody nápravy, které se praktikují ve speciálně-pedagogickém centru nebo v pedagogicko-psychologické poradně.

  • Lidé s dyslexií mají obvykle menší plasticitu mozku než běžná populace, protože podle studií se mozky dyslektiků se příliš nepřizpůsobily na opakované podněty, a to včetně slov, hudebních tónů a tváří
  • Lidé s dyslexií rychleji zapomínají na nedávné události. Tento typ paměti se nazývá implicitní paměť a zahrnuje vlastně vše, co si člověk zapamatuje nevědomky. 
  • Dyslektici jsou jedinci, kteří mají jiné dovednosti než ostatní, ale neznamená to, že jsou „hloupější“

Je to porucha schopnosti naučiť sa čítať u dieťaťa s priemernou alebo nadpriemernou inteligenciou .Dieťa má v oblasti čítania horší výkon ako v iných predmetoch , číta pomaly , ťažko slabikuje , alebo naopak číta rýchlo , zbrklo s mnohými chybami , slová si domýšľa . Přeříkává si potichu písmená a až potom vysloví slovo nahlas . Niekedy nie je schopné sledovať očami súvisle riadok alebo prechádzať plynule z riadka na riadok . Viazne porozumenie textu , dieťa sa natoľko sústredí na proces čítania , že mu uniká zmysel prečítaného .
Tieto problémy sa môžu na začiatku výučby čítania vyskytnúť v určitej miere u každého dieťaťa , preto je veľmi dôležité odborné vyšetrenie v pedagogicko - psychologickej poradni , aby sa odlíšila vývojová porucha od iných príčin čitateľského neúspechu -napr . zraková vada , menšie nadanie alebo nesprávny pedagogický prístup . Ak sa skutočne jedná o vývojovú poruchu čítania , nemá zmysel dril a nadmerné precvičovanie . V tomto prípade je potrebné použiť špecializované metódy nápravy , ktoré sa praktizujú v špeciálne - pedagogickom centre alebo v pedagogicko - psychologickej poradni .

DYSLEXIE A  EEG BIOFEEDBACK

Neurologickopsychologická metoda reedukace Dirk Bakkera

Vychází z toho , že každá z mozkových hemisfér má při procesu čtení jinou úlohu. Podle toho, na které polovině mozku, převažuje deficit nebo poškození, rozlišuje dva typy dyslexií.

Pravohemisferová dyslexie-dotyčný čte přesně, bez chyb, ale velmi pomalu a těžko si vybavuje obsah přečteného

Levohemisferová dyslexie-při tomto typu čtou děti rychle, ale s mnoha chybami, hádají a domýšlejí slova.

Bakker vypracoval metodu specifické stimulace, která je zaměřena na méně rozvinutou nebo poškozenou hemisféru-zrakovými, sluchovými nebo hmatovými podněty.

EEG Biofeedback metoda má možnost stimulovat jednotlivé hemisféry cíleně a intenzivně.

Dyslexie je často spojena s jinými problémy-hyperaktivitou, hypoaktivitou nebo poruchou pozornosti. Trénink je proto zaměřen podle konkretních potíží dítěte. Je -li dítě hyperaktivní, je potřeba věnovat prvních deset sezení nácviku zklidnění a koncentrace.

Postupně se přechází podle projevů dítěte a výsledku vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny k pravostrannému nebo levostrannému tréninku. K dosažení odpovídajícího pokroku je třeba nejméně dalších 20 sezení.

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo