De luce

Tato duchovní vize (filosofie DE LUCE) je výsledkem složených puzzlí (které jsou produktem poznání jiných lidí), které prostřednictvím architektury souvislostí vytvořily obraz reality, který je ovlivněn konstruktem myšlení, bytostným tázáním uvnitř sebe a usebíráním, matricí poznání a vnímání reality a současně je i nedokonalým vyjádřením reality, kterou vnímám a je obtížné ji interpretovat do slov. Připouštím, že se mohu mýlit a vím, že tato teze a osobní filosofie DE LUCE bude vývojově posunuta dalším poznáním. 

Cílem "Pulzující filosofie De luce": vytvořit tzv. "Kompas s mapou a vírou v sebe" pochopitelný, jednoduchý a slouží pro autora. Lidé by se mohli inspirovat (viděli nějaký příklad, každý jsme jiný a i cesta každého může být jiná), případně vnímat tímto způsobem svůj osobní stav (vnímání reality přes svouu mřík ponání) , pokud se ztratíli a najít tzv. "své kořeny" - ducha spojeného vírou v sebe a tím spojení s vědomím (pomůže nám např. filosofie, astrologie, praxe). 

Mapou je vývojová triáda s metamorfózou a bodem zlomu: závislý (užívá, je opečováván - dítě), nezávislý (ničí, pulzuje) a vzájemně závislý (tvoří, sdílí, spolupracuje, má otevřené srdce), ukazuje v jaké stupni se nacházíme ve svém vývoji, (k partnerovi, k sobě samému, společnosti, přírodě), kompasem je naše "Životní poslání"(smysl života) a "víra v sebe" je pulsující život (spojení se svým vědomím).

Upozornění: tato osobní filosofie neznámého autora je nedokončená, dynamická, stále se měnící a její autor se může ve svých tezích mýlit, může také je postupně měnit dle svého vývoje, stupně nového poznání a dosaženého "štěstí", které je dle autora, osobní filosofie De luce, cílem života na zemi. Tato filosofie je nepřenosná, je založena na vlastním bytostném tázání uvnitř sebe, ale může inspirovat ostatní v jejím rozvoji.

 • Vědění (to jest život z posledního pramene, ve kterém se člověk setká s bytostným základem, věcná podstata, která vychází z bytostného tázání uvnitř sebe a usebírání)- správné mínění, Orthotes (správnost, posunuté - člověk nevychází z vlastního pramene, ve kterém je sám sebou opravdu jistý, ale vychází z nějakého podsunutého, jde o Nominalistický způsob poznání vidí podstatu v pojmenování) - nevědění (Anna Hogenová).

De luce, pulzující osobní filosofie (základní pohled na svět)

Fáze vývojového procesu DE LUCE (duchovní vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice a dualita se transformuje v rezonanci s celkem - duchovní záblesk lásky) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím(vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a odstraněním závislostí se otevřením srdce zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory" (fáze zkázy Calhounova experimetu, která nám ukazuje a zrcadlí, kam směřuje lidská populace, pokud se vydá touto cestou).

 • Tunelové vidění (tma) - víra je slepá (ne-rozum, ne-logika, nevědění), člověk opakuje to, co slyší od "vzdělanějších"), je potlačen rozum i intuice a vzniká iluze a závislost.
 • Černobílé vidění - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění, podsunuté pravdy od jiných) - rozum (víra je potlačena rozumem, logikou, egem), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje, analyzuje. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje.
 • Barevné vidění (barevný svět, jedinec si uvědomuje, že je duchovní bytost a je vědomě propojen se Stvořitelem, jde o prožité vlastní vědění) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vesmírné vědomí, které propojuje vše v dynamické rovnováze a harmonii).  
 • Proces " otevřené srdce" je provázán (je nástrojem, pomůckou pro pochopení) se vznikem nového vývojového druhu člověka (HOMO Aquarius), který je výsledkem duchovního vývoje člověka a ovulačního cyklu planety Země, v rámci precesního roku, v nastupujícím přechodu do věku Vodnáře. Jsme na křižovatce, pokud se "porod" nepodaří další pokus má lidská populace za cca 26 000 let a směřuje díky digitálnímu myšlení ke vzniku Homo technologicus (digitální zombii) a Metaversa.

Jsme na křižovatce, závislí lidé budou vědomě směřovat do "digitálních koncentračních táborů" a nezávislí lidé mohou pokračovat se svém vývoji prostřednictvím duality a otevřeného srdce  k vědomému člověku (odpoutává se od závislostí), který si uvědomuje: kde dávám svou energii (zájem, pozornost), to podporuji a naopak, co nepodporuji, to nemá energii a zaniká.

 • Život má podobu prostoru - koule (ne plochy, která má pouze 2 rozměry), která má viditelnou (viditelná část se dělí na jin a jang - vnímáme svět rozumem) i neviditelnou část (která se také dělí z principu, je propojená s vědomím), na kouli pulsuje různorodý, pestrý život (příroda).
 • V materiálním světě jsou dva póly mezi kterými probíhají pulsy (vibrace, energie, světlo, zvuk, život, plasticita, atd.), který mění polarity - ne však polohu (vytváří se tak dynamická rovnováha), to je proces tvoření a zanikání - i planeta Země mění svoji polaritu (přepólování Země), která se cyklicky opakuje.
 • Minulost a budoucnost jsou dva póly mezi který pulzuje přítomnost . "tady a teď" (život, vitalita, energie, duch), která mění polaritu např. v případě našeho uvědomění, poznání - změníme názor, rozpustíme blok, otevíráme srdce a může proudit energie.
 • Věnuji pozornost (energii) poznání sebe a spojením se svým vědomím prostřednictvím duality (rozum , ne-rozum, černá-bílá) v jednotu (soulad emocé a rozumu vytváří vnitřní integritu a spojení s vnitřním hlasem (vědomí, dynamická rovnováha, "Bůh v nás").
 • Vývoj jedince a společnosti probíhá na vývojové ose (triáda): závislý - nezávislý - vzájemně závislý (homeostáza).
 • TAO, čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno). - ještě plně nerozumím všem těmto slovům a jejich významu.
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká Tao (energie), pokud je zablokovaná neprobíhá vývoj.
 • Pro život na zemi je nutná existence 4 živlů, voda, země, vzduch, oheň a pulzující (energie, vibrace, zvuk, světlo, atd,) život v podobě živé hmoty (rostliny, minerály, zvířata a člověk).
 • Symbióza a různorodost (různorodost je projev akceptované jednoty) jsou důežité pro divokou přírodu a člověka.
 • Kvantové provázání.
 • Otevřené srdce a vznik nového vývojového druhu člověka Homo Aquarius.
 • Poznání se skládá jako puzzle na cestě životem, stáří je obdobím období sklizně a ovocem je prožitá moudrost.

Jak to může vypadat v přírode?

 • IMPLOZE (evoluce) - prostřednictvím vejce, Vejce - žloutek a bílek (dualita) jedinečné spojení, které existuje v symbióze (symbolizuje zrod nového života, spojení světla a tmy) - z vejce (dualita bílek a žloutek) vzniká jednota, nový život, proces tvoření je naplněn: spojením muže, ženy (země, spojení duality) a ducha (vesmír) vznikne dítě (tělo s duší a duchem - jednota) - přechod z věru Ryb (voda) do věku Vodnáře (vzduch) a vznik HOMO Aquarius.
 • semínko (kořinky, tma) - kmen (pulzuje život) - koruna (plodí semena, světlo)
 • spojení s předky tzv. kořeny, je spjaté s předáváním informací a zkušeností v ústní podobě, spojené s prožitkem, čili zkušeností, dovednost, filosofie (předává se duch, který propojuje všechny kořeny)
 • mykorhíza
 • homeostáza

Motto: pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen, protože nad vším je barevná (informace, poznání, vývoj, tok energie, duch, vitalita, život, různorodost) a tu vidíš možná jen..... z pohledu pozorovatele....  a jak se lidově říká, svět není černo - bílý.

Motto: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se... (citát TAO)

Motto: Každý je zcela originální, to co jednomu dělá na trávení (v žití) dobře, druhému škodí. Poslouchejte vnitřní hlas vlastního těla (vědomí) a zkoumejte příčiny a důsledky svých problémů (činů)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 • Tunelové vidění (tma) - víra je slepá (ne-rozum, ne-logika, nevědění), člověk opakuje to, co slyší od "vzdělanějších"), je potlačen rozum i intuice a vzniká iluze a závislost.
 • Černobílé vidění - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění, podsunuté pravdy od jiných) - rozum (víra je potlačena rozumem, logikou, egem), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje, analyzuje. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje.
 • Barevné vidění (barevný svět, jedinec si uvědomuje, že je duchovní bytost a je vědomě propojen se Stvořitelem, jde o prožité vlastní vědění) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vesmírné vědomí, které propojuje vše v dynamické rovnováze a harmonii).  
 • Proces " otevřené srdce" je provázán (je nástrojem, pomůckou pro pochopení) se vznikem nového vývojového druhu člověka (HOMO Aquarius), který je výsledkem duchovního vývoje člověka a ovulačního cyklu planety Země, v rámci precesního roku, v nastupujícím přechodu do věku Vodnáře. Jsme na křižovatce, pokud se "porod" nepodaří další pokus má lidská populace za cca 26 000 let a směřuje díky digitálnímu myšlení ke vzniku Homo technologicus (digitální zombii) a Metaversa.
  • Tunelové vidění (tma) - víra je slepá (ne-rozum, ne-logika, nevědění), člověk opakuje to, co slyší od "vzdělanějších"), je potlačen rozum i intuice a vzniká iluze a závislost.
  • Černobílé vidění - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění, podsunuté pravdy od jiných) - rozum (víra je potlačena rozumem, logikou, egem), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje, analyzuje. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje.
  • Barevné vidění (barevný svět, jedinec si uvědomuje, že je duchovní bytost a je vědomě propojen se Stvořitelem, jde o prožité vlastní vědění) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vesmírné vědomí, které propojuje vše v dynamické rovnováze a harmonii).  
  • Proces " otevřené srdce" je provázán (je nástrojem, pomůckou pro pochopení) se vznikem nového vývojového druhu člověka (HOMO Aquarius), který je výsledkem duchovního vývoje člověka a ovulačního cyklu planety Země, v rámci precesního roku, v nastupujícím přechodu do věku Vodnáře. Jsme na křižovatce, pokud se "porod" nepodaří další pokus má lidská populace za cca 26 000 let a směřuje díky digitálnímu myšlení ke vzniku Homo technologicus (digitální zombii) a Metaversa.
0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo