Vývojová triáda

Vývojová triáda (závislý, nezávislý, vzájemně závislý) s metamorfózou a pulsovou změnou prostřednictvím bodu zlomu je součástí koloběhu (cyklování) , tedy přírodní zákon. Vývojová triáda je jednou z cest, jak se propojit se svým vnitřním hlasem (vědomím) a tak mohu žít " vědomí život", tedy v souladu se sebou i Universem. Každý si hledá svou cestu na základě vnímání reality a konstruktu myšlení (mřížka, přes kterou se dívám na svět na základě svého poznání)

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum a emoce potlačují víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Otevření srdce  zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se ze závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk lásky", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti" a je provázán s ovulačním cyklem, planety, který je spojen s přechodem do věku Vodnáře.

  • Vědění (to jest život z posledního pramene, ve kterém se člověk setká s bytostným základem, věcná podstata, bytostné zázání a usebírání) správné mínění, Orthotes (správnost, posunuté - člověk nevychází z vlastního pramene, ve kterém je sám sebou opravdu jistý, ale vychází z nějakého podsunutého, jde o Nominalistický způsob poznání vidí podstatu v pojmenování) - nevědění (Anna Hogenová).

Závislý, nezávislý, vzájemně závislý, co to znamená?

To to slovní spojení jsem poprvé slyšel od kamaráda Radka. Tuto obdobu tzv. Triádu jsem našel v dalších oblastech například i ve filozofickém učení (např. TADŽAS, TAMAS, SATTVA, nebo podobně jako tři principy u Paracelsa, teze, antiteze a syntéze atd.) a přírodě. Pochopil jsem, že tato vývojová triáda, kterou následně stručně popíšu, je pro mě, z hlediska poznání velmi důležitá. Pokud pochopíme její principy a budeme se dívat na život kolem nás, umožní nám nalézt spojitosti mezi člověkem, Přírodou a Univerzem a tím pochopit lépe sami sebe a určit místo, kde se právě teď na této vývojové triádě (vývojová metamorfóza) nacházím, ve všech vztazích, které máme se svým okolím. Lidský život na planetě Zemi se tak stává příležitostí, kde můžeme postupně realizovat vývojovou triádu s metamorfózou.

  • Závislý vztah (přijímá, dostává, je závislý, ÚROVEŇ 1), dítě je závislé na mamince, tento druh závislosti můžeme vidět také u dospělých lidí a společnosti („zaseknutá holčička nebo chlapeček“- způsobený např. narušeným vztahem s otcem nebo matkou, kterému může být i 60 roků a nepoznal, co je to rovnováha, umí jen dávat nebo brát, nemá potřebu udělat další vývojový krok, který ale postupem času neodvratně přijde
  • Nezávislý vztah (já, ničí, odmítá, ÚROVEŇ 2), mladý student je nezávislý, přestává uznávat např. autority, osamostatňuje se, tvoří se jeho osobnost, jeho vlastní ego, já jsem střed světa, všechno vím, všemu rozumím, nemýlím se, realizuje proces uvědomění a přijetí sama sebe, ničí vztahy, co jej stvořilo, případně vše, co se mu postaví do cesty (hledá v sobě vlastní rovnováhu)
  • Vzájemně závislý (vědomý člověk má otevřené srdce, přijímá tvoří, sdílí, vzájemně pulzuje, je různorodý a pestrý, ÚROVEŇ 3), je vztah zralé osobnosti, která prošla vývojem odpoutání se od kontroly svým egem a emocemi (vědomý člověk), která přijímá, umí s ními pracovat a je připravena na vztah, který bude vzájemně obohacující a pevný (tvoří, žije), hledá rovnováhu uvnitř a vně
  • Všechny úrovně vývojové triády sebepoznání s metamorfózou (závislý, nezávislý, vzájemně závislý, probíhající na úrovni sebeovládání a sebepoznání v procesu metamorfózy) se ještě dělí na materiální a nemateriální rovinu (duchovní rozměr). Pro vývoj jedince (rodiny, společnosti, civilizace atd.) je důležitý vývoj v materiální oblasti (fyzické tělo se svými dispozicemi), duchovní oblasti (duše se svými programy, bloky, neboli poznání sebe sama), a následně vzájemně spolupráce provázanost materiální a duchovní oblasti v UNIVERZU (vše prostupují duch, vše je provázané se vším v duchovní i materiální rovině podobně jako JIN a JANG v 3D). Můžeme to vyjádřit: tělo je „3“, duše je „6“ a duch je „9“. 3 + 6 = 9, to znamená, že tělo a duše je v rovnováze s duchem
  • atd.

Josef ZezulkaZákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. 

Josef Zezulka: Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.   
 

Cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

  • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, uvnitř cyklu mají fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem.
  • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

 

 

 

 

 

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo